Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Prawnik

KANCELARIA PRAWNA NOREK I WSPÓLNICY sp.k.O firmie

 • Za Bramką 1
  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Pełny etat
 • Specjalista

KANCELARIA PRAWNA NOREK I WSPÓLNICY sp.k.

Za Bramką 1

Poznań

Prawnik

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • doradztwo prawne w obszarze prawa spółek, uczestnictwo w projektach M&A,
 • opra­co­wy­wa­nie i ana­li­za do­ku­men­ta­cji praw­nej, w tym spo­rzą­dza­nie opi­nii, umów, pre­zen­ta­cji i pro­to­ko­łów,
 • wspar­cie me­ry­to­rycz­ne in­nych człon­ków ze­spo­łu, w związ­ku z re­ali­zo­wa­ny­mi pro­jek­ta­mi,
 • bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii,
 • bu­do­wa­nie i utrzy­my­wa­nie tr­wa­łych re­la­cji bi­zne­so­wych z klien­ta­mi.

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATA:

 • prawnik, mile widziany sta­tus apli­kan­ta rad­cow­skie­go czy adwokackiego,
 • do­świad­cze­nie w pracy w kan­ce­la­rii praw­nej,
 • doświadczenie z za­kre­su pra­wa spół­ek, doradztwa korporacyjnego, due diligence prawnego spółek, transakcji M&A,
 • do­bra zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go w mo­wie i pi­śmie, w tym ter­mi­no­lo­gii praw­nej (zna­jo­mość in­nych ję­zy­ków wraz z ter­mi­no­lo­gią praw­ną bę­dzie do­dat­ko­wym atu­tem),
 • umie­jęt­ność zro­zu­mie­nia po­trzeb bi­zne­so­wych klien­ta, umie­jęt­ność pra­cy w ze­spo­le, ko­mu­ni­ka­tyw­ność oraz wy­so­kie po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści,
 • rze­tel­ność i za­an­ga­żo­wa­nie.

OFERUJEMY:

 • moż­li­wość ak­tyw­ne­go roz­wo­ju za­wo­do­we­go w ra­mach spe­cja­li­za­cji kan­ce­la­rii i udział w cie­ka­wych pro­jek­tach,
 • pra­cę w przy­ja­znej at­mos­fe­rze,
 • moż­li­wość kon­fron­to­wa­nia na­by­tej wie­dzy ze śro­do­wi­skiem bi­zne­so­wym.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy