Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Prawnik - prawo pracy

SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA KANCELARIA PRAWA PRACY s.c.O firmie

 • Wrocławska 6
  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Specjalista

SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA KANCELARIA PRAWA PRACY s.c.

Wrocławska 6

Poznań

Jesteśmy kancelarią butikową. Zapewniamy wsparcie prawne dla pracodawców. We wszystkich aspektach dotyczących HR. Więcej informacji o nas na stronie: www.szuszczynski.pl 

Prawnik - prawo pracy

Poszukujemy prawnika  ze znajomością zagadnień z zakresu prawa HR oraz doświadczeniem w tym zakresie. 

Opis sta­no­wi­ska:

 • do­radz­two praw­ne na rzecz klien­tów Kan­ce­la­rii (pracodawców) w za­kre­sie pra­wa HR (pra­wo pra­cy, ochro­na da­nych oso­bo­wych, pra­wo au­tor­skie, zwal­cza­nie nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji, kontrole pracodawców i in.),
 • wsparcie merytoryczne pozostałych członków zespołu przy realizowanych projektach,
 • spo­rzą­dza­nie pro­jek­tów opi­nii praw­nych, two­rze­nie umów i ak­tów za­kła­do­wych, 
 • udział w po­stę­po­wa­niach są­do­wych oraz kontrolnych.

Wy­ma­ga­nia:

 • prawnik, mile widziany status aplikanta radcowskiego lub adwokackiego,
 • doświadczenie w zakresie specjalizacji kancelarii, np. w obsłudze prawnej pracodawców lub w organach kontrolnych,
 • bar­dzo do­bra or­ga­ni­za­cja pra­cy wła­snej, sa­mo­dziel­ność i od­po­wie­dzial­ność w dzia­ła­niu,
 • umie­jęt­no­ść rozumienia potrzeb biznesowych Klienta,
 • zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go lub nie­miec­kie­go bę­dzie do­dat­ko­wym atu­tem.

Pokaż nam swoje doświadczenie - opisz w aplikacji, w jakich projektach w zakresie szeroko rozumianego prawa HR miałaś/-eś okazję uczestniczyć. Przedstawienie nam tych informacji już na tym etapie rekrutacji będzie zdecydowanym atutem!

Ofe­ru­je­my:

 • pra­cę przy ciekawych projektach w przy­ja­znym ze­spo­le,
 • moż­li­wo­ści aktywnego roz­wo­ju za­wo­do­we­go w ramach specjalizacji kancelarii pod kie­run­kiem do­świad­czo­nych praw­ni­ków, udział w szkoleniach zawodowych,
 • wy­na­gro­dze­nie uza­leż­nio­ne od kwa­li­fi­ka­cji i za­an­ga­żo­wa­nia.
   

In­for­mu­je­my, że roz­pa­trzy­my wszyst­kie nad­sy­ła­ne apli­ka­cje, skon­tak­tu­je­my się jed­nak wy­łącz­nie z wy­bra­ny­mi oso­ba­mi.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy