Prezes Zarządu

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.O firmie

 • Gajdy 13
  Brodnica, kujawsko-pomorskie
 • Ważna jeszcze 21 dni
  do: 30 lip 2020
 • Dyrektor/Prezes

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.

Gajdy 13

Brodnica

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Miejsce pracy: Brodnica

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica, ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu :

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys zawodowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych, świadectwami pracy, zaświadczeniach o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie dotyczące niekaralności wraz z oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do zarządu, o zachowaniu tajemnicy oraz o braku przeszkód do objęcia funkcji członka zarządu w spółce z udziałem Gminy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

 5. oświadczenie kandydata na członka zarządu w spółce, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;

 6. klauzulę informacyjną RODO, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;

 7. poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka zarządu spółki, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt.1 lit. a-d;

 8. w przypadku osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r. informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.);

 9. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszenia do konkursu),

 10. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. : zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach;

3. Dokumenty załączone do zgłoszenia winny być składane w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W przypadku złożenia wraz ze zgłoszeniem odpisów dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat jest zobowiązany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej okazać Radzie Nadzorczej oryginały lub urzędowe odpisy złożonych dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

4. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz dokumentów zgłoszenia kandydata (pkt 2) jest zobowiązany dołączyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki (opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron, format A-4).

5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy." Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy (pok. 115) lub listownie na adres:
Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica. (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które będą przeprowadzane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy w terminie od 17 sierpnia 2020 r. Ocenie podlegać będą w szczególności:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Brodnicy;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji funkcjonowania i rozwoju, komunikatywność werbalną i pisemną.

5) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki w oparciu o pisemne opracowanie i omówienie koncepcji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej;

6) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

 

7. Regulamin konkursu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Oświadczenia do pobrania - Pobierz


Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica, ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu :

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys zawodowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych, świadectwami pracy, zaświadczeniach o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie dotyczące niekaralności wraz z oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do zarządu, o zachowaniu tajemnicy oraz o braku przeszkód do objęcia funkcji członka zarządu w spółce z udziałem Gminy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

 5. oświadczenie kandydata na członka zarządu w spółce, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;

 6. klauzulę informacyjną RODO, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;

 7. poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka zarządu spółki, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt.1 lit. a-d;

 8. w przypadku osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r. informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.);

 9. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszenia do konkursu),

 10. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. : zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach;

3. Dokumenty załączone do zgłoszenia winny być składane w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W przypadku złożenia wraz ze zgłoszeniem odpisów dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat jest zobowiązany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej okazać Radzie Nadzorczej oryginały lub urzędowe odpisy złożonych dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

4. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz dokumentów zgłoszenia kandydata (pkt 2) jest zobowiązany dołączyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki (opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron, format A-4).

5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy." Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy (pok. 115) lub listownie na adres:
Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica. (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które będą przeprowadzane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy w terminie od 17 sierpnia 2020 r. Ocenie podlegać będą w szczególności:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Brodnicy;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji funkcjonowania i rozwoju, komunikatywność werbalną i pisemną.

5) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki w oparciu o pisemne opracowanie i omówienie koncepcji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej;

6) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

 

7. Regulamin konkursu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Oświadczenia do pobrania - Pobierz

Ogłoszenie archiwalne