Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Prezes Zarządu - Dyrektor Spółdzielni

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODGÓRZE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODGÓRZE

Podedworze 20

Podgórze Duchackie

Kraków

Twój zakres obowiązków

  • Koordynowanie pracy Zarządu.

  • Reprezentowanie Spółdzielni jako pracodawcy i podejmowanie niezbędnych czynności prawnych z zakresu prawa pracy.

  • Ogólne kierownictwo i nadzór nad realizowaniem przez Spółdzielnię zadań gospodarczych.

  • Reprezentacja Spółdzielni na zewnątrz w zakresie bieżących zadań gospodarczych.

  • Współdziałanie z pozostałymi organami Spółdzielni w realizacji statutowych zadań i kompetencji.

Nasze wymagania

Wymagania:

- zdolność do czynności prawnych;

- wyższe wykształcenie;

- udokumentowany co najmniej 10 letni staż pracy, w tym udokumentowanie 5 lat -doświadczenia na stanowisku kierowniczym;

- znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności znajomość: ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa pracy, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym do kierowania spółdzielnią;

- znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych;

- umiejętności menadżerskie w tym umiejętności zarządzania zespołem ludzkim.

Oferta powinna zawierać :

- pełne dane personalne kandydata, to jest:

Imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Do zgłoszenia powinny być dołączone:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w pkt. 3-4, np. świadectw pracy lub umów o pracę, odpisów z KRS lub właściwej ewidencji gospodarczej, listów referencyjnych, zaświadczeń, itp.;

- życiorys (CV) kandydata zawierający szczegółowe zestawienia jego dotychczasowej kariery zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem pełnionych funkcji członka zarządu osoby prawnej oraz trybu zaprzestania ich pełnienia;

- list motywacyjny;

- pisemne oświadczenie kandydata:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych;

- o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych do potrzeb tego konkursu o następującej treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781.) - w celu rekrutacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podgórze” w Krakowie na stanowisko Prezesa Zarządu”;

- o braku znanych mu przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku w Zarządzie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

- o nie prowadzeniu przez niego działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółdzielni „Podgórze” bądź zaprzestaniu jej prowadzenia w razie wyboru na stanowisko Prezesa Spółdzielni oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie przygotowawcze lub sądowe względnie egzekucyjne związane z działalnością gospodarczą;

- o braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa i powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej;

- o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku konkursu niejawnych informacji o Spółdzielni.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie do Spółdzielni w terminie

do 06 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 pisemnego zgłoszenia na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze”

ul. Podedworze 20

30-686 Kraków

Termin zgłoszenia będzie poczytywany za spełniony, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie wpłynie do Spółdzielni.

Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Spółdzielni”.