Oferta pracy

Prezes Zarządu

Spółdzielnia Pracy Cukry NyskieO firmie

Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie

aleja Wojska Polskiego 9

Nysa

Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie z siedzibą w Nysie, ul. Al. Wojska Polskiego 9, 48-300 Nysa, branża spożywcza, prowadzi nabór na stanowisko:

Prezes Zarządu

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 1. aktywne zarządzanie Spółdzielnią;
 2. wyznaczanie kierunku rozwoju Spółdzielni;
 3. określenie celów strategicznych Spółdzielni oraz ich realizacji;
 4. reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz;
 5. tworzenie i realizację planów sprzedażowych Spółdzielni.

Wymagania: 

 1. wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie, marketing, znajomość nowoczesnych technik sprzedaży);
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 3. doświadczenie komercyjne w FMCG;
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni oraz zasad GMP i GHP;
 5. doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 6. znajomość finansów przedsiębiorstwa na poziomie zarządczym;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych;
 8. niekaralność i brak toczących się postępowań karnych;
 9. prawo jazdy kat. B;
 10. samodzielność, zdolność analitycznego i perspektywicznego myślenia, odpowiedzialność, dyspozycyjność i umiejętność podejmowania szybkich i jednoznacznych decyzji;
 11. mile widziane doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie o podobnym charakterze;
 12. kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i motywowania zespołu;
 13. doświadczenie związane z realizacją inwestycji, zwłaszcza dofinansowywanych ze środków UE.

W postępowaniu kwalifikacyjnym nie może brać udziału osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych kryteriów:

 1. jest spokrewniona w stosunku do Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu;
 2. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze i stanowi konkurencję dla Spółdzielni;
 3. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółdzielni.

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:  

 • C.V. (z podaniem zakresu obowiązków na poszczególnych zajmowanych przez kandydata stanowiskach oraz numer telefonu do kontaktu z kandydatem);
 • List Motywacyjny;
 • Opatrzoną własnoręcznym podpisem kandydata klauzulę w brzmieniu:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Pracy „ Cukry Nyskie” z siedzibą w Nysie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu  ( w tym w CV i liście motywacyjnym ) udziału w postępowaniu konkursowym na stanowisko Prezesa  Zarządu wskazanej Spółdzielni dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia tego postępowania „

 • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o niekaralności;

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny.


O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.


Termin składania aplikacji upływa 11.10.2020 r.


Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub otrzymane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy