Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Prezes Zarządu Spółki

"KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA" sp. z o.o.

"KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA" sp. z o.o.

Karsiborska 33A

Świnoujście

Twój zakres obowiązków

 • znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (w tym znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem zbiorowego transportu publicznego), znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych,

 • doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego,

 • znajomość ustawy Prawo przewozowe z 15 listopada 1984r. oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010r.,

 • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji,

 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 • umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalna i pisemna (w tym na komputerze).

Nasze wymagania

 • posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, preferowane kierunki: techniczne, zarządzanie, prawo, ekonomia,

 • posiadać co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 • spełniać inne niż wymienione w pkt 1 i 2 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

 • korzystać z pełni praw publicznych,

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.

O nas

Transport publiczny, komunikacja miejska