Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Prezes Zarządu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"

Generała Władysława Sikorskiego 23

Zamość

Twój zakres obowiązków

  • zgodnie z Regulaminem Pracy Zarządu SM "Energetyk"

Nasze wymagania

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zawierającej:

1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail)

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie

3.odpisy innych dokumentów, np. odpis dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów

4.świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 7-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym (mile widziany w spółdzielni mieszkaniowej)

5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania ofert)

6. oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania karnego lub karno-skarbowego związanego z działalnością gospodarczą

7.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych

8.oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni

9. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

10. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej

11. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym

12. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.

Wymagania konieczne dla kandydata:

1. wykształcenie wyższe - preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze

2.co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym, mile widziany w spółdzielni mieszkaniowej

3. znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni

4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

5. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe

6.stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji Prezesa Zarządu

Wymagania preferowane dla kandydata:

1. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej

2. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy

3. komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji

4. pełna dyspozycyjność

5. znajomość obsługi komputera

Oferty należy składać w Spółdzielni ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/1, 22-400 Zamość w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni  z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu". Ofertę można złożyć listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni).

Termin przyjmowania ofert 20.02.2022 r.

O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" zarządza nieruchomościami przy ul. Sikorskiego w Zamościu  (220 mieszkań, 5 budynków), Batalionów Chłopskich 5 w Zamościu (86 mieszkań), Obrońców Pokoju 36 w Zamościu (16 mieszkań ), Polna 40 i 40A w Hrubieszowie (60 mieszkań, 2 budynki plus 51 garaży).