Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Prodziekan ds. Studentów i Dydaktyki

 • Szczecin, zachodniopomorskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 17.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

  Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

  poszukuje osoby na stanowisko
  Prodziekan ds. Studentów i Dydaktyki


                                               Miejsce pracy: Szczecin


  Wymagania:

  • posiadanie co najmniej stopnia doktora z jednej z preferowanych dziedzin naukowych
  • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego
  • doświadczenie w zakresie rozwoju oferty dydaktycznej
  • doświadczenie w prowadzeniu spraw studenckich
  • udokumentowany dorobek naukowy, zwłaszcza z zakresu monografii, redakcji podręczników akademickich oraz artykułów naukowych w języku polskim oraz w językach obcych
  • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń i wykładów dla studentów na poziomie uniwersyteckim, w tym także na studiach podyplomowych oraz dla praktyków
  • doświadczenie w prowadzeniu naukowej i dydaktycznej współpracy międzynarodowej

  Kryteria oceny obejmować będą:

  • doświadczenie organizacyjne
  • doświadczenie w zarządzaniu ludźmi
  • osiągnięcia dydaktyczne
  • dorobek naukowy

  Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  • aktualne CV i list motywacyjny
  • wykaz publikacji
  • kopia (ksero) dyplomu doktorskiego
  • informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

  www.wsb.pl


  Dokumentację proszę przesłać poprzez Aplikuj lub doręczyć do Kancelarii (70-491 Szczecin, al. Wojska Polskiego 128, Kancelaria) z zaznaczeniem nr ref: prodziekan/dydaktyka/SZ w nieprzekraczalnym terminie
  do 17 maja 2019 roku do godziny 15.00.

  aplikuj

  WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

  Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

  Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, Kandydat może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

  Dane osobowe kandydata w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

  Dane osobowe kandydata będą przetwarzane także:

  1. w zakresie wizerunku i innych danych przekazanych przez Kandydata na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

  Dane osobowe kandydata zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat, liczonych od dnia złożenia aplikacji.

  Osobie przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • do sprostowania swoich danych,
  • do usunięcia swoich danych,
  • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych.

  Każdemu kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
  Aby zapewnić możliwie najlepszy przebieg rekrutacji, dane osobowe Kandydata mogą zostać przekazane na zlecenie Administratora podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług.