Ta oferta pracy jest nieaktualna od 29 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Projektant w Biurze Projektów Drogowych

 • Tarnowo Podgórne (pow. poznański), Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 31.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

  ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji na stanowisko

  projektanta w Biurze Projektów Drogowych
  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
  ul. Poznańska 115, 62 – 080 Tarnowo Podgórne

  Zakres zadań na stanowisku pracy:  

  • Opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych drogowych do realizacji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
  • Wizje terenu objętego planowaną inwestycją,
  • Współpraca z Wydziałem Infrastruktury Drogowej oraz Samodzielnym stanowiskiem ds. nadzoru inwestorskiego nad budową dróg w zakresie realizowanych projektów drogowych,
  • Weryfikacja i aktualizacja posiadanej prze Gminę dokumentacji projektowej,
  • Uczestniczenie w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę, przebudowę, remont lub modernizację dróg wraz z infrastrukturą drogową.

  Od kandydatów wymaga się - wymagania niezbędne:

  • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • Korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wykształcenie:

  Konieczne: wyższe inżynierskie lub ostatni rok studiów.

  Pożądane: wyższe w zakresie budownictwa drogowego, uprawnienia budowlane w zakresie projektowania dróg, umiejętność kosztorysowania.

  Niezbędna wiedza:

  • Prawo budowlane,
  • Ustawa o drogach publicznych,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Kodeks Cywilny,
  • Prawo wodne,
  • Prawo ochrony środowiska,
  • Prawo energetyczne,
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych,
  • Ustawa o samorządzie gminnym,
  • Ustawa o ochronie danych osobowych,
  • Inne niezbędne do pracy na stanowisku.

  Wymagania dodatkowe:

  • Biegła znajomość MS Office,
  • Biegła znajomość AutoCAD,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Umiejętność redagowania tekstów,
  • Umiejętności matematyczne i analityczne,
  • Umiejętność planowania.

  Cechy osobowości:

  • Punktualność i dokładność,
  • Odporność na stres i na zmiany w pracy,
  • Wysoka kultura osobista,
  • Samodzielność.

  Informacje o warunkach i miejscu pracy:

  Pełen etat. Praca o charakterze stacjonarnym, w godzinach pracy Urzędu. Wymagana dyspozycyjność na polecenie przełożonych w godzinach i poza godzinami i dniami pracy Urzędu.

  Informacje i wymagania dodatkowe:

  • W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
  • Aplikacje otrzymane po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci spełniający wymagania formalne w najwyższym stopniu zostaną zaproszeni na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.
  • Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
  • kserokopie świadectw pracy
  • zgodę na przetwarzanie danych szczególnych w procesie rekrutacji:
  • (zgodę wyraża się w przypadku podania w procesie rekrutacji danych szczególnych takich jak: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych szczególnych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
  • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o niekaralności lub karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • Kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia przysługującego osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 21 czerwca 2019 r., do godz. 14.00. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 w godzinach pracy Urzędu. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115 w Tarnowie Podgórnym.

  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Gminę inspektorem ochrony danych pod adresem:
  • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
  • e-mail: [email protected]
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:
  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, dołączane są do jego akt osobowych.
  2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu, są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego kandydata, chyba że zostaną wcześniej odebrane osobiście przez składające je osoby.
  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą zostać odebrane osobiście w ciągu 14 dni od dnia publikacji informacji o wyniku naboru.
  4. Dokumenty nie odebrane w terminach określonych w pkt. 2 i 3 podlegają zniszczeniu.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.