Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Protokolant Sądowy

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

 • Al. Solidarności 127
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Al. Solidarności 127

Warszawa

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-26/21 na wolne stanowisko

 

PROTOKOLANT SĄDOWY

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Płocka 5
II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 10
III. Z naszej strony oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie:

- po podpisaniu umowy o pracę na czas określony i w celu zastępstwa nieobecnego pracownika wynosi 3.600,00 zł,
- po ukończonym stażu urzędniczym i podpisaniu umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi 4.000,00 zł brutto,

 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • zapewnienie techniczno-organizacyjne warunków do prawidłowego przebiegu postępowań sądowych,
 • sporządzanie projektów pism zgodnie z wytycznymi przełożonego i/lub sędziego,
 • czuwanie nad prawidłowym i terminowym tokiem spraw w powierzonym referacie,
 • wykonywanie innych prac administracyjno- biurowych oraz innych czynności zleconych przez przełożonego.
V. Poszukujemy osoby, która :
 • posiada wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • posiada umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na klawiaturze,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinia,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z maturą lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 4. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko protokolanta sądowego.
 6. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/


VII. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 26 listopada 2021 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) do:
Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, IV


Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:
 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 3 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.


IX. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.


Na wniosek osoby, która została wpisana na listę rezerwową lub nie przeszła procedury konkursowej dokumenty zostaną odesłane na wskazany we wniosku adres. Wniosek można składać w terminie do 3 miesięcy od zakończenia procedury


X. Unieważnienie konkursu:


Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.


.
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, a w przypadku innych danych, w tym do danych kontaktowych, na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w
dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Ogłoszenie archiwalne