Informacja o polityce prywatności dla osób niebędących naszymi pracownikami 
1. Wprowadzenie: Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Spółka”, „my” lub „nas”) podjęła zobowiązanie ochrony prywatności osób
niebędących naszymi pracownikami (w tym konsultantów, wykonawców, osób pracujących
na zlecenie, stażystów, pracowników tymczasowych, wolontariuszy oraz osób
odbywających praktyki). „Dane Osobowe” oznaczają wszystkie dotyczące Pana/Pani
informacje w postaci identyfikującej lub umożliwiającej identyfikację Pana/Pani tożsamości.
Niniejsza informacja pomaga Spółce realizować rutynowe procesy związane z personelem i
działalnością biznesową, jak również plany awaryjne i poszukiwania nowych talentów.
Celem niniejszej Informacji o polityce prywatności („Informacja”) jest udzielenie Panu/Pani
informacji o rodzaju i przyczynie zbierania przez nas Danych Osobowych, sposobie ich
wykorzystywania, przesyłania i ujawniania. W stosownych przypadkach możemy
dostarczyć oddzielne powiadomienie w związku z konkretnym przetwarzaniem Danych
Osobowych.
2. Przyczyna i rodzaj zbieranych przez nas Danych Osobowych: w trakcie Pana/Pani
współpracy ze Spółką będziemy zbierać dotyczące Pana/Pani Dane Osobowe. Aby
uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat rodzaju zbieranych przez nas Danych
Osobowych oraz celów, w jakich je zbieramy, należy zapoznać się z Załącznikiem do
niniejszej Informacji. Zbieramy Dane Osobowe w celu realizacji umów, spełnienia
obowiązków prawnych i realizacji uzasadnionych potrzeb Spółki, takich jak przesyłanie
Danych Osobowych wewnątrz Spółki i jej jednostek stowarzyszonych do wewnętrznych
celów administracyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji. Jeśli to
konieczne zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani dane po uzyskaniu Pani/Pana zgody. Nie
pozyskujemy dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych od stron trzecich, chyba że
oddzielnie Pana/Panią o tym powiadomimy. Decyzja o współpracy i przekazaniu Spółce
pewnych Danych Osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli nie udzieli Pan/Pani
pewnych informacji, Spółka może nie mieć możliwości spełnienia niektórych celów
określonych w niniejszej Informacji.
3. Sposób udostępniania Danych Osobowych: ze względu na ogólnokrajowy charakter
naszej działalności Spółka może ujawniać Dane Osobowe personelowi i innym działom
Spółki, a także jej jednostkom stowarzyszonym, aby zrealizować cele opisane na końcu
niniejszej Informacji. Dostęp, przetwarzanie oraz wykorzystywanie Danych Osobowych
wewnątrz Spółki i jej jednostek stowarzyszonych będzie ograniczone do osób
posiadających potrzebę ich poznania, do których mogą należeć: Pana/Pani osoby do
kontaktu w Spółce i jej jednostkach stowarzyszonych oraz odpowiednie osoby przez nie
wyznaczone. Cały personel Spółki i jej jednostek stowarzyszonych będzie miał dostęp za
pośrednictwem sieci Intranet do Pana/Pani danych kontaktowych związanych z
działalnością biznesową, takich jak imię i nazwisko, stanowisko, numery telefonów, adresy,
adresy e- mail oraz zdjęcia. Od czasu do czasu Spółka i/lub niektóre spośród jej jednostek
stowarzyszonych mogą być zmuszone udostępnić Dane Osobowe stronom trzecim. Aby
zobaczyć listę stron trzecich, którym możemy udostępnić Pana/Pani Dane osobowe, należy
zapoznać się z Załącznikiem do niniejszej Informacji. Niektóre spośród tych usług mogą
być świadczone z krajów podlegających jurysdykcji innej niż Pana/Pani miejsce pracy.
Spółka i jej jednostki stowarzyszone wymagają od usługodawców na mocy umowy ochrony
poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz zapewnienia, że Dane osobowe są
przetwarzane wyłącznie w toku świadczenia usług w imieniu Spółki i jej jednostek
stowarzyszonych, i zgodnie z obowiązującym prawem. Usługodawcy są upoważnieni do
wykorzystywania i udostępniania Danych Osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to
Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, NIP: 5210080686, tel: +48 22 711 3333
www.ambasador92.pl
Informacja o polityce prywatności dla osób niebędących naszymi pracownikami strona 2 z 5
niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.
4. Transfery danych: jesteśmy organizacją ogólnokrajową i posiadamy biura w wielu
miastach. Pana/Pani Dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i mogą
mieć do nich dostęp inne jednostki stowarzyszone Spółki na całym świecie, w tym ich
usługodawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji celów kadrowych. Może to oznaczać
przekazywanie Danych Osobowych do miejsc lub krajów innych niż kraj Pana/Pani
zamieszkania. W przypadku przekazania Pana/Pani Danych Osobowych (lub udzielenia do
nich dostępu) do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), co do
którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej istnienie w nim
odpowiedniego systemu ochrony danych, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia, aby
zagwarantować ich ochronę. Może to obejmować zawarcie umów dotyczących transferu
danych, których kopię może Pan/Pani otrzymać, kontaktując się z nami w sposób
wskazany w części „Kontakt” poniżej.
5. Bezpieczeństwo: wdrażamy techniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu ochrony
Pana/Pani Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem,
utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem. Podejmujemy uzasadnione
wysiłki, aby zagwarantować poziom zabezpieczeń właściwy dla ryzyka przetwarzania,
biorąc pod uwagę koszty wdrożenia i charakter procesu przetwarzania Danych Osobowych,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W przypadku gdy Spółka zaangażuje
zewnętrznego usługodawcę, będzie on zobowiązany do wykorzystywania odpowiednich
środków celem ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych.
6. Integralność i przechowywanie danych: Spółka, zgodnie z obowiązującym prawem w
zakresie poufności danych i bezpieczeństwa informacji, podejmuje stosowne kroki w celu
zagwarantowania, że przetwarzane przez nas Dane Osobowe są odpowiednie do
określonego celu, dokładne i kompletne w stopniu wymaganym do realizacji celów
opisanych w niniejszej Informacji. Ponadto Dane Osobowe będą przechowywane przez
okres trwania Pana/Pani współpracy ze Spółką, w tym uzasadniony okres po jej
zakończeniu zgodnie z obowiązującym prawem, przez okres niezbędny do realizacji celów,
dla których zostały zebrane, oraz wymagany na mocy przepisów obowiązującego prawa,
np. w związku z naszymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania dokumentów.
7. Pana/Pani prawa: może Pan/Pani wystosować wniosek o dostęp, zmianę lub korektę
przechowywanych przez nas i dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych. Może Pan/Pani
również nie wyrazić zgody na przetwarzanie Pana/Pani Danych Osobowych, zażądać
ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W niektórych przypadkach może Pan/Pani egzekwować prawo do możliwości przenoszenia
danych. W przypadku gdy prosimy o zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani Danych
osobowych, ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie, a my zastosujemy się
do Pana/Pani preferencji w przyszłości. Będziemy odpowiadać na Pana/Pani pytania i
skargi dotyczące przetwarzania Danych Osobowych. Jeżeli nasze odpowiedzi nie będą dla
Pana/Pani zadowalające, ma Pan/Pani prawo złożyć skargę w odpowiednim organie
nadzorczym.
Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, NIP: 5210080686, tel: +48 22 711 3333
www.ambasador92.pl
Informacja o polityce prywatności dla osób niebędących naszymi pracownikami strona 3 z 5
8. Pana/Pani obowiązki: prosimy o regularną aktualizację Danych Osobowych i niezwłoczną
informację o wszelkich istotnych ich zmianach. Wyraża Pan/Pani zgodę na przestrzeganie
przepisów obowiązującego prawa oraz polityk, standardów i procedur Spółki, na które
zwrócono Panu/Pani uwagę, podczas obsługi Danych Osobowych innych osób, do których
ma Pan/Pani dostęp w ramach współpracy ze Spółką. W szczególności nie będzie
Pan/Pani uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać takich Danych Osobowych do celów
innych niż w związku i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Spółce. Przyjmuje
Pan/Pani do wiadomości, że obowiązek zachowania poufności Danych Osobowych trwa po
zakończeniu Pana/Pani współpracy ze Spółką.
9. Kontakt: podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani Danych
osobowych jest:
Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno Polska

AMBASADOR 92

Przedstawiciel Handlowy na rynek Gastronomiczny stacjonarnie i w terenie

AMBASADOR 92O firmie

 • podlaskie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 2 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

AMBASADOR 92

Od 28 lat jesteśmy sprawdzonym dostawcą produktów do piekarni, cukierni oraz gastronomii.
Posiadamy oddziały na terenie całej Polski. Firma zatrudnia ponad 120 osób.
Posiadamy Certyfikat Rzetelna Firma, mamy znaczącą pozycję na rynku w branży cukierniczo-piekarniczej,gastronomicznej oraz lodziarskiej.

Poszukujemy Przedstawicieli Handlowych do obsługi rynku  Gastronomii na terenie kilku województw: Mazowieckiego, Lubelskiego, Podlaskiego, Kujawsko - Pomorskiego.

Przedstawiciel Handlowy na rynek Gastronomiczny stacjonarnie i w terenie

Przedstawiciel Handlowy na rynek Gastronomiczny 

Miejsce pracy: W terenie oraz stacjonarnie w siedzibach firmy w poszczególnych  województwach.

Opis stanowiska:

 • Miejsce pracy: Warszawa, biuro: Piaseczno
 • Utrzymywanie kontaktów handlowych z dotychczasowymi klientami,
 • Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych,  
 • Realizacja planów sprzedażowych,
 • Raportowanie efektów pracy,
 • Tworzenie bazy kontaktów    
 • Praca w terenie
 • Rozwój rynku

Wymagania:

 • Doświadczenie w handlu bezpośrednim
 • Zaangażowanie, kreatywność, terminowość i skuteczność.
 • Samodyscyplina, odpowiedzialne podejście,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość branży zaopatrzenia cukierni i piekarni będzie dodatkowym atutem
 • Prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • Dobre dobre zarobki 
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Stabilność zatrudnienia – umowa o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • Niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop, samochód. 


Od 28 lat jesteśmy sprawdzonym dostawcą produktów do piekarni, cukierni oraz gastronomii.
Posiadamy oddziały na terenie całej Polski. Firma zatrudnia ponad 120 osób.
Posiadamy Certyfikat Rzetelna Firma, mamy znaczącą pozycję na rynku w branży cukierniczo-piekarniczej,gastronomicznej oraz lodziarskiej.

Poszukujemy Przedstawicieli Handlowych do obsługi rynku  Gastronomii na terenie kilku województw: Mazowieckiego, Lubelskiego, Podlaskiego, Kujawsko - Pomorskiego.

Przedstawiciel Handlowy na rynek Gastronomiczny stacjonarnie i w terenie

Przedstawiciel Handlowy na rynek Gastronomiczny 

Miejsce pracy: W terenie oraz stacjonarnie w siedzibach firmy w poszczególnych  województwach.

Opis stanowiska:

 • Miejsce pracy: Warszawa, biuro: Piaseczno
 • Utrzymywanie kontaktów handlowych z dotychczasowymi klientami,
 • Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych,  
 • Realizacja planów sprzedażowych,
 • Raportowanie efektów pracy,
 • Tworzenie bazy kontaktów    
 • Praca w terenie
 • Rozwój rynku

Wymagania:

 • Doświadczenie w handlu bezpośrednim
 • Zaangażowanie, kreatywność, terminowość i skuteczność.
 • Samodyscyplina, odpowiedzialne podejście,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość branży zaopatrzenia cukierni i piekarni będzie dodatkowym atutem
 • Prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • Dobre dobre zarobki 
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Stabilność zatrudnienia – umowa o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • Niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop, samochód. 

Ogłoszenie archiwalne