Oferta pracy

Administrator Danych Osobowych

Aplikując na stanowisko w ramach zespołu Zentiva Polska Sp. z o.o., przekazuje nam Pani/Pan swoje dane osobowe. W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana jak spółka Zentiva Polska tj.,

 • Zentiva Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa

(zwana dalej również „Administratorem”), będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe jeżeli zdecyduje się nam je Pani/Pan udostępnić w celu uwzględnienia aplikacji w ramach prowadzonej przez nas rekrutacji.

Z chwilą udostepnienia nam przez Panią/Pana danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”) Zentiva Polska Sp. z o.o. staje się ich Administratorem., co oznacza że będzie decydowała o tym w jakim celu i w jaki sposób Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w jej bazie danych.

Jeśli wyśle nam Pani/Pan swoje Dane Osobowe:

 • Dane personalne: imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego,
 • Dane adresowe: kraj, region/województwo, miasto

(w tym CV) to Pana/Pani zgłoszenie będziemy traktowali jako zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach opisanych w niniejszej informacji.

Źródło pozyskania Danych Osobowych

Możemy pozyskiwać Pani/Pana Dane Osobowe z następujących źródeł:

 • bezpośrednio od Pani/Pana (np. gdy sam prześle nam Pani/Pan swoją aplikację, odpowie na naszą ofertę pracy, wypełni nasz formularz rekrutacyjny, przyjdzie na spotkanie rekrutacyjne);
 • z baz danych prowadzonych przez agencje (firmy rekrutacyjne), w których Pani/Pan zarejestrował się jako osoba poszukująca pracy, pod warunkiem, że Pani/Pan udzielił zgodę na udostepnienie nam przez taką agencję Pani/Pana Danych Osobowych w celach rekrutacyjnych,
 • od Pani/Pana poprzednich pracodawców, jeżeli Pani/Pan zgodzi się na to abyśmy poprosili ich o przekazanie nam opinii jak oceniali Panią/Pana jako pracownika (tzw. referencji),
 • z portali internetowych, w których Pani/Pan zamieszcza publicznie informacje o swoim doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, zainteresowaniach, dotychczasowej ścieżce kariery itp. (np. LinkedIn).

Cel przetwarzania Danych Osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana Dane Osobowe na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji w ramach, której aplikuje na określone stanowisko pracy. Jeżeli Pani/Pan zgodzi się będziemy przetwarzać Pani/Pana dane także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Pani/Pan nie zostanie wybrany do zatrudnienia na stanowisku, na które pierwotnie aplikował.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Pani/Pana Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO” działając na podstawie:

 1. przepisów Kodeksu pracy, które wskazują jakie dane pracodawca powinien uzyskać od kandydata do pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku gdy:
 • dobrowolnie przekazuje nam Pani/Pan więcej danych osobowych niż wymaga Kodeks pracy,
 • udziela Pani/Pan zgody agencji (firmie) rekrutacyjnej, w której bazie jest Pani/Pan zarejestrowany, na udostepnienie nam Pani/Pana Danych Osobowych w celu uwzględnienia aplikacji w ramach prowadzonej przez nas rekrutacji,
 • udziela nam Pani/Pan zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne i mogą one zostać wycofane przez Panią/Pana w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody nie będzie miało wpływu na legalność naszych działań, które były prowadzone w oparciu o Pani/Pana zgodę jeszcze zanim została ona wycofana.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy, w szczególności dostawcy portali internetowych dla osób poszukujących pracy (np. Grupa Pracuj S.A., WORKDAY Inc.)

Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a w przypadku niewybranych kandydatów także przez 6 miesięcy od jej zakończenia wyłącznie w celu ich wykorzystania w rekrutacji na to samo stanowisko, w przypadku gdy pierwotnie wybrany kandydat zrezygnował z oferty pracy. Jeżeli zgodzi się Pani/Pan na przetwarzanie Danych Osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych będziemy je przetwarzać do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Jeżeli zostanie Pani/Pan zatrudniony, będziemy przetwarzać Dane Osobowe w ramach procesów zatrudnienia. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych pracowników zostanie Pani/Panu przedstawiona na etapie zawierania umowy o pracę.

 

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy. Wszelkie dodatkowe informacje podaje Pani/Pan dobrowolnie udzielając zgodę na ich przetwarzanie. Niepodanie danych wymaganych będzie skutkowało odrzuceniem Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacyjnym.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Jako podmiot danych może Pani/Pan skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Każdy podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 • prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez Panią/Pana z prawa do wycofania zgody,
 • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo to dotyczy tylko danych, które sam nam Pani/Pan dostarczył, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody i mających postać elektroniczną.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących Pani/Panu jako podmiotowi danych można kontaktować się z Administratorem m.in. za pośrednictwem inspektora ochrony danych na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Zentiva Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych:

 • Dane personalne: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego,
 • Dane adresowe: kraj, region/województwo, miasto

(w tym CV) zgromadzonych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy, którego dotyczy rekrutacja.

TAK / NIE

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

Określ poniżej, czy wyrażasz zgodę, abyśmy zachowali Pani/Pana Dane Osobowe w naszej bazie rekrutacyjnej na potrzeby przedstawiania Pani/Panu w przyszłości ofert o pracy, jeżeli tym razem Pani/Pana aplikacja nie zostanie przyjęta:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Zentiva Polska Sp. z o.o., która prowadziła rekrutację w związku z interesującą mnie ofertą pracy w tej spółce moich danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji także w przyszłych procesach rekrutacji pracowników w celu przedstawiania mi ofert i możliwości pracy jeżeli moja aplikacja zostanie odrzucona.

TAK / NIE

ZENTIVA POLSKA SP. Z O.O

Przedstawiciel Medyczny CNS

ZENTIVA POLSKA SP. Z O.OO firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 2 gru 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Zentiva jest wiodącą europejską firmą farmaceutyczną, której korzenie sięgają XV wieku. Dysponuje bogatą ofert leków generycznych oraz OTC, zapewniając dostęp do produktów leczniczych w kilkunastu kluczowych obszarach terapeutycznych. Z siedzibą główną w Pradze, swoim zasięgiem obejmuje kilkadziesiąt rynków i zatrudnia ponad 4 tysiące pracowników.

Misją Zentivy jest umożliwianie pacjentom stałego dostępu do przystępnych cenowo, bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości leków. Zakłady produkcyjne firmy w Pradze, Bukareszcie i Ankleshwar działają zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa, współpracują z partnerami, produkując i dystrybuując ponad 13 mld tabletek rocznie.

W Polsce Zentiva jest obecna od 2003 roku, będąc zaufanym partnerem pacjentów, środowisk medycznych i całego rynku farmaceutycznego. Obszary terapeutyczne firmy obejmują m.in. choroby sercowo-naczyniowe, choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby układu pokarmowego, choroby układu oddechowego, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz choroby układu moczowego.

 

Grupa Zentiva w Polsce liczy ponad 300 osób zatrudnionych w dwóch spółkach: Zentiva Polska Sp. z o.o. oraz Alvogen Pharma Sp. z o.o. Naszym pracownikom zapewniamy atrakcyjne warunki zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego w wielu obszarach naszej działalności i zaangażowania w bardzo ciekawe projekty biznesowe oraz doskonałą atmosferę pracy.

 

Więcej informacji o firmie na www.zentiva.pl.

­­­

­­­

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Przedstawiciel Medyczny CNS
Terytorium: Gdańsk, Słupsk, Chojnice
test test

Celem realizowanym na tym stanowisku jest zapewnienie promocji i dystrybucji produktów Zentiva w środowisku medycznym i farmaceutycznym na określonym terenie, zgodnie z wyznaczonymi celami marketingowymi i celami sprzedażowymi.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Przedstawiciela Medycznego
 • Znajomość specjalizacji neurologia i psychiatria będzie dodatkowym atutem
 • Preferowane miejsce zamieszkania na terytorium pracy
 • Otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, sumienność i proaktywność
 • Prawo jazdy kat. B oraz znajomość środowiska MS Office
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w firmie generycznej

 

Główne zadania:

 • Realizacja celów sprzedażowych i marketingowych
 • Promowanie produktów z portfolio firmy Zentiva w środowisku lekarskim
 • Budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Reprezentowanie firmy na konferencjach branżowych
 • Przeprowadzanie szkoleń i prezentacji w środowisku medycznym

Oferujemy: 

 • Wyjątkowi
  ludzie
 • Przejrzyste zasady i wartości
 • Profesjonalne szkolenia
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Odpowiednie narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon)
 • Opieka medyczna LuxMed
 • Karta
  Multisport
 • Świadczenia
  socjalne
 • PPE (Pracowniczy Program Emerytalny)
 • Oferta kulturalna
 • Ścieżki karier
 • Ubezpieczenie grupowe NNW i dobrowolne na życie

Zentiva jest wiodącą europejską firmą farmaceutyczną, której korzenie sięgają XV wieku. Dysponuje bogatą ofert leków generycznych oraz OTC, zapewniając dostęp do produktów leczniczych w kilkunastu kluczowych obszarach terapeutycznych. Z siedzibą główną w Pradze, swoim zasięgiem obejmuje kilkadziesiąt rynków i zatrudnia ponad 4 tysiące pracowników.

Misją Zentivy jest umożliwianie pacjentom stałego dostępu do przystępnych cenowo, bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości leków. Zakłady produkcyjne firmy w Pradze, Bukareszcie i Ankleshwar działają zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa, współpracują z partnerami, produkując i dystrybuując ponad 13 mld tabletek rocznie.

W Polsce Zentiva jest obecna od 2003 roku, będąc zaufanym partnerem pacjentów, środowisk medycznych i całego rynku farmaceutycznego. Obszary terapeutyczne firmy obejmują m.in. choroby sercowo-naczyniowe, choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby układu pokarmowego, choroby układu oddechowego, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz choroby układu moczowego.

 

Grupa Zentiva w Polsce liczy ponad 300 osób zatrudnionych w dwóch spółkach: Zentiva Polska Sp. z o.o. oraz Alvogen Pharma Sp. z o.o. Naszym pracownikom zapewniamy atrakcyjne warunki zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego w wielu obszarach naszej działalności i zaangażowania w bardzo ciekawe projekty biznesowe oraz doskonałą atmosferę pracy.

 

Więcej informacji o firmie na www.zentiva.pl.

­­­

­­­

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Przedstawiciel Medyczny CNS
Terytorium: Gdańsk, Słupsk, Chojnice

Celem realizowanym na tym stanowisku jest zapewnienie promocji i dystrybucji produktów Zentiva w środowisku medycznym i farmaceutycznym na określonym terenie, zgodnie z wyznaczonymi celami marketingowymi i celami sprzedażowymi.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Przedstawiciela Medycznego
 • Znajomość specjalizacji neurologia i psychiatria będzie dodatkowym atutem
 • Preferowane miejsce zamieszkania na terytorium pracy
 • Otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, sumienność i proaktywność
 • Prawo jazdy kat. B oraz znajomość środowiska MS Office
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w firmie generycznej

 

Główne zadania:

 • Realizacja celów sprzedażowych i marketingowych
 • Promowanie produktów z portfolio firmy Zentiva w środowisku lekarskim
 • Budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Reprezentowanie firmy na konferencjach branżowych
 • Przeprowadzanie szkoleń i prezentacji w środowisku medycznym

Oferujemy: 

 • Wyjątkowi
  ludzie
 • Przejrzyste zasady i wartości
 • Profesjonalne szkolenia
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Odpowiednie narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon)
 • Opieka medyczna LuxMed
 • Karta
  Multisport
 • Świadczenia
  socjalne
 • PPE (Pracowniczy Program Emerytalny)
 • Oferta kulturalna
 • Ścieżki karier
 • Ubezpieczenie grupowe NNW i dobrowolne na życie

Ogłoszenie archiwalne