Oferta pracy

Psycholog do spraw: wsparcia psychologicznego w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Emilii Plater 14, Bielsko-Biała
  Bielsko-Biała, śląskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca mobilna
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 2

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Emilii Plater 14

Bielsko-Biała

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie szkoleń i działań pomocowych celem rozwijania kompetencji dyspozytorów medycznych w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności współpracy w zespole i wsparcia koleżeńskiego oraz innych kompetencji psychologicznych przydatnych na stanowisku dyspozytora medycznego.

 • Badanie kompetencji psychologicznych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku dyspozytora medycznego celem weryfikacji kompetencji psychologicznych i umiejętności istotnych na stanowisku dyspozytora medycznego oraz sporządzenia raportu z tego badania.

 • Prowadzenie interwencji psychologicznych w sytuacjach o charakterze kryzysowym w celu wsparcia dyspozytorów medycznych na ich stanowisku pracy.

 • Opracowywanie raportu rocznego z prowadzonych działań pomocowych oraz przeprowadzonych szkoleń i badań kompetencji psychologicznych celem przekazania Wojewodzie Śląskiemu informacji na ten temat.

 • Odsłuchiwanie zgłoszeń w celu zaplanowania wsparcia psychologicznego a także opiniowania postępowań wyjaśniających, skarg i stwierdzonych nieprawidłowości.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia (studia jednolite)

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w tym dwa lata w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lub co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym trzy lata w pracy w Policji, wojsku lub w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa

 • znajomość zagadnień z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania

 • znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Rozdział 1 i 3), o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

 • znajomość rozporządzenia MZ ws. szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych

 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B

 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym

 • znajomość rozporządzenia MZ: ws. organizacji dyspozytorni medycznych, ws. rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział VIII Skargi i wnioski)

 • wystąpienia publiczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • perspektywę rozwoju zawodowego

 • udział w szkoleniach/kursach

 • wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach oraz pożyczki na cele mieszkaniowe w ramach pakietu socjalnego

 • możliwość skorzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie nauki języków

 • ubezpieczenie na życie

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20%

 • dofinansowanie do zakupu okularów

 • nagrody okresowe

 • "trzynastka" - dodatkowe wynagrodzenie

 • dofinansowanie do studiów

Wymagane dokumenty

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Nieobowiązkowe dokumenty (jeśli dotyczą)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • CV i list motywacyjny

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko psychologa ds. wsparcia psychologicznego w Bielsku-Białej lub/i w Gliwicach w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

Dodatkowe informacje

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego a dodatkowo do dokumentów potwierdzających wykształcenie dołącz potwierdzenie ich równoważności z odpowiednim polskim dyplomem/świadectwem

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • istnieje również możliwość zatrudnienia w mniejszym wymiarze etatu

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Dostępność

• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

• Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami

• Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów

• Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

Warunki pracy

Budynek dyspozytorni w Bielsku-Białej nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane jest na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Budynek dyspozytorni w Gliwicach bez barier architektonicznych, wyposażony jest w toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane jest na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Realizacja zadań związana z pracą w terenie, w związku z udzielaniem wsparcia psychologicznego w różnych lokalizacjach dyspozytorni medycznych na terenie województwa śląskiego. Wyjazdy służbowe związane z prowadzeniem szkoleń dla dyspozytorów medycznych. Praca w szczególnie trudnych warunkach oraz dyspozycyjność związana z udzielaniem wsparcia o charakterze kryzysowym w sytuacjach traumatycznych czy poważnych kryzysach dotykających pracowników, co może wiązać się z pracą w różnych porach dnia i nocy, również w wydłużonym czasie pracy.

Przewiń do profilu firmy