Oferta pracy

Psycholog - Specjalista w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sąd Okręgowy w Krakowie

Przy Rondzie 7

Grzegórzki

Kraków

Twój zakres obowiązków

Zakres zadań na stanowisku:

Zakres zadań na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii określa art. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.).

Rekrutacja będzie przeprowadzona według następujących etapów:

I etap - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, tj. czy zgłoszenie spełnia wymogi określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz czy zgłoszenie zostało złożone w terminie, a także czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;

II etap - sporządzenie przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Zadanie to polega na opracowaniu propozycji rozwiązania problemu dotyczącego opiniowania przez specjalistów w zakresie psychologii albo na sporządzeniu opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, w zakresie specjalności stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs, na podstawie opisu lub dokumentacji przeprowadzonych odpowiednich badań psychologicznych oraz dokumentów z akt sprawy, w ramach której opinia została zlecona;

III etap - rozmowa kwalifikacyjna, do której dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów z pracy pisemnej;

IV. Kryteria oceny poszczególnych etapów konkursu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. (Dz.U.2016, poz.367);

V. Pozostałe informacje:

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu, która zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.krakow.so.gov.pl, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.

Termin opublikowania listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ustala się na dzień 7 września 2022 r.

Kandydaci przystępujący do konkursu będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem II i III etapu konkursu.

Nasze wymagania

Wymagania dla kandydata na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii:

1. Niezbędne:

a) kandydat posiada ukończone studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną ;

b) kandydat posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

c) kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;

d) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

e) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

f) przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

g) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w w/wym. zakresie.

2. Dodatkowe:

a) dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,

b) komunikatywność,

c) zdolność analitycznego myślenia,

d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

To oferujemy

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. 2016 poz. 367) ogłaszam konkurs na stanowisko: Specjalisty w zakresie psychologii – w nowoutworzonym II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Liczba wolnych stanowisk: 1- w wymiarze pełnego etatu.

Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, a to w związku z zamiarem zatrudnienia w II OZSS kolejnych 5-ciu specjalistów.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia.

1. Do zgłoszenia do Konkursu Kandydat dołącza następujące dokumenty:

a. wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty z zakresu psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Krakowie,

b. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

c. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

d. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną,

e. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

f. oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,

g. oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

h. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych, związanych z odpowiedzialnością oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Dokumenty wymienione ust. 1 pkt. a - b oraz e - g wymagają własnoręcznego podpisu.

Brak wymaganego podpisu kandydata dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydat składa wymagane dokumenty osobiście lub drogą pocztową w terminie do 2 września 2022 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu: Konkurs – KD.SO.-111-33/22, na adres:

Sąd Okręgowy w Krakowie - Oddział Kadr

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.