Ta oferta pracy jest nieaktualna od 132 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Radca Prawny w Departamencie Monitoringu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-11-20

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje Radcy Prawnego -
  kandydata do pracy w Departamencie Monitoringu

   

  Wymiar czasu pracy: pełny etat

   

  Adres urzędu:

  Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9

  01-015 Warszawa

  Miejsce wykonywania pracy:

  Warszawa j.w.

  Radca Prawny w Departamencie Monitoringu

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie prawa mediów, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o radiofonii i telewizji oraz prawa i postępowania administracyjnego,
  • opiniowanie aktów prawnych przesłanych do uzgodnień międzyresortowych,
  • opracowanie oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji Przewodniczącego KRRiT,
  • udział w opracowywaniu i sporządzeniu projektów rozporządzeń KRRiT;

  Wymagania:

  • uprawnienia i tytuł zawodowy radcy prawnego,
  • 7 lat stażu pracy zawodowej na stanowisku związanym z obsługą prawną,
  • bardzo dobra znajomość prawa mediów w tym ustawy o radiofonii i telewizji, a także
  • prawa i postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego,
  • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów,
  • dobra organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność syntezy i wyciągania wniosków,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się i argumentowania;

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  
  • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1].

  Inne informacje:  

  Oferty należy przesyłać do dnia 10 grudnia 2018 r. na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Monitoringu”.  

  W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data wpływu do Biura KRRiT.

  Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailową.  

  Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
   

  [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  ___


  Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego Oświadczenia:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

  Administrator danych:

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.

  Inspektor ochrony danych:

  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected].


  Cel i podstawa prawna przetwarzania:

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Okres przechowywania danych:

  Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.

  Prawa osób, których dane dotyczą:

  W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych:

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  [1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.)

  [2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.)

  [3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  [4] Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.