Oferta pracy

Radca prawny w Departamencie Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

plac Powstańców Warszawy 1

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Opiniuje przygotowane przez komórki Urzędu projekty decyzji i postanowień, jak również pisma procesowe kierowane do sądu, w szczególności w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w celu zapewnienia ich formalnoprawnej i merytorycznej poprawności.

 • Wykonuje zastępstwo procesowe, w tym sporządza pisma procesowe, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi w celu reprezentowania interesów Prezesa Urzędu.

 • Przygotowuje opinie prawne w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych mu spraw.

 • Ocenia merytorycznie zasadność wnoszenia środków zaskarżenia przez Prezesa UOKiK oraz zasadności wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazywanie przesłanek uzasadniających uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia.

 • Opiniuje projekty wewnętrznych aktów regulujących działalność Urzędu w celu zapewnienia ich formalnoprawnej poprawności.

 • Udziela konsultacji pracownikom departamentów i delegatur Urzędu w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi, w szczególności w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w celu bieżącego wyjaśniania pojawiających się problemów prawnych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w stosowaniu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego lub na stanowisku radcy prawnego

 • Uprawnienia radcy prawnego

 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych oraz ustawy o rachunkowości, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę

 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia)

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13tka”

 • dodatki jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat)

 • elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00)

 • możliwość pracy zdalnej na umotywowany wniosek pracownika

 • gwarantowany program rozwoju zawodowego: różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektach, w tym tych dofinansowanych z funduszy europejskich

 • możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • owocowe wtorki

 • doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację – w centrum Warszawy (blisko stacji metro „Centrum” i "Świętokrzyska", stacji PKP i SKM „Śródmieście”, stacji PKP „Centrum”)

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

- CV

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień radcy prawnego

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 22 lipca 2022, decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikuj elektronicznie przez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2d301cf359c744afbd07024df5cd3524

lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1,

00-950 Warszawa

(kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z

dopiskiem DZP-4-SRP-RPr.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 55 60 213

lub mailowego na adres: [email protected]

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Warunki pracy

Urząd jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz laureatem nagrody Friendly Workplace 2022.

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

Zagraniczne wyjazdy służbowe w związku ze spotkaniami grup roboczych ECN.

Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami u przedsiębiorców.

Dostępność

• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

• Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

• Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

• Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

• Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

• Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje

• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

• Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

• Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

• Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

• Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

• Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

• Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

• Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

• Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.