Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Radca prawny

Zarząd Zasobu KomunalnegoO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 5 miesięcy temu
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Specjalista

Zarząd Zasobu Komunalnego jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiadającą osobowości prawnej. ZZK działa w formie jednostki budżetowej. Przedmiotem działalności Zarządu jest zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław obejmującym:

 • zasób mieszkaniowy,
 • lokale użytkowe,
 • garaże,
 • urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe wraz z ich częściami składowymi.

Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje bezpośrednio własnymi siłami poprzez swoje komórki organizacyjne. 

Radca prawny

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Radcy prawnego

1. Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. uprawnienia radcy prawnego określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 3. 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku radcy prawnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe

 1. preferowane doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem:
 • prawa samorządowego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa cywilnego ( w tym w szczególności przepisów regulujących własność lokali oraz stosunki najmu gminnych lokali)
 • gospodarki nieruchomościami
 • gospodarki komunalnej.

3. Zakres wykonywanych zadań

 1. Świadczenie pomocy prawnej polegającej w szczególności na:
 • udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu –ul. Św. Elżbiety 3 Wrocław,

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, preferowana praca w siedzibie Pracodawcy 4 x w tygodniu,

Przewidywany termin zatrudnienia:  XII 2020 r. – I kwartał 2021 r.

5. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za  przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 6. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Informacje dodatkowe

Dokumenty należy składać w miejscu wyznaczonym do składania dokumentów w siedzibie ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3 we Wrocławiu lub pocztą na adres ZZK z dopiskiem: (nazwa stanowiska) w terminie do 10 listopada 2020 r.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.

Dokumenty, które wpłyną do ZZK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zzk.wroc.pl (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3.

Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania rekrutacyjnego będzie zawarta na czas określony.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2020 r. wynosił poniżej 6 %.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony
w niniejszym ogłoszeniu  jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Ogłoszenie archiwalne