Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Radca Prokuratorii Generalnej w Departamencie Prawa Finansowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Hoża 76/78

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Praca na stanowisku Radcy Prokuratorii Generalnej w Departamencie Prawa Finansowego.

Nasze wymagania

Wymagania konieczne:

• spełnianie wymogów określonych w art. 54 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

„Art. 54. 2. Radcą Prokuratorii Generalnej może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra albo ukończyła zagraniczne studia prawnicze, uznane w Polsce;

4) posiada uprawnienia: radcy prawnego, adwokata, notariusza albo zajmowała stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego lub sędziego sądu administracyjnego, asesora sądowego albo stanowisko prokuratora;

5) nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo nieumyślne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;

6) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy.”

Wymóg, o którym mowa w pkt 4 nie dotyczy osób, które:

posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub doktora nauk prawnych;

pracowały na stanowisku związanym z legislacją, nie niższym niż legislator lub specjalista do spraw legislacji, w urzędzie organu władzy państwowej przez co najmniej pięć lat;

pracowały na stanowisku asystenta sędziego przez co najmniej pięć lat;

pracowały na stanowisku referendarza przez co najmniej trzy lata.

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej osoba pozostająca z radcą w takiej relacji, która uprawniałaby te osobę do odmowy składania zeznań na podstawie art. 261 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, nie może zostać zatrudniona w Urzędzie Prokuratorii Generalnej.

Wymagania pożądane:

• bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa własności intelektualnej i procedury cywilnej;

• dobra znajomość prawa administracyjnego i procedury sądowo-administracyjnej;

• doświadczenie procesowe, w tym przed Sądem Najwyższym lub sądami administracyjnymi;

• doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego lub przedsiębiorców, szczególnie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych;

• umiejętność rozwiązywania złożonych problemów prawnych;

• samodzielność, dyspozycyjność oraz odporność na stres;

• znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego;

• doświadczenie we współpracy z administracją publiczną;

• umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;

 • Możliwość doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, odbywanie aplikacji prawniczej), dofinansowanie nauki języka obcego oraz innych kierunkowych form kształcenia; rozwój kompetencji i kwalifikacji;

 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);

 • Nagrody jubileuszowe;

 • Pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach; pomoc finansowa w trudnych sytuacjach);

 • Możliwość korzystania z kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez jej członków;

 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego i ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin);

 • Prawo do korzystania z ulgowej usługi u określonych przewoźników kolejowych (50% zniżki);

 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;

 • Dopłatę do zajęć sportowych;

 • Miejsce pracy z dogodnym dojazdem (centrum Warszawy).

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 14.12.2022
 • email

  Kandydaci proszeni są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 14 grudnia 2022 r. wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [email protected] z dopiskiem w temacie wiadomości: „radca DPF”.

  [email protected]

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 14 grudnia 2022 r. wyłącznie na adres poczty elektronicznej z dopiskiem w temacie wiadomości: „radca DPF”.

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Przewiń do profilu firmy