Recruitment Specialist

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • 29.07.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 28.08.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  At Avon for over 132 years we create environment where beauty and business meet together. It is not only a very special place to work but first of all, it is a great platform to exchange professional experience with experts from various business areas and markets. Inspiring work, which has an impact on lives of millions of women around the world – it is our promise that we make to our Associates.

  Recruitment Specialist
  Location: Warszawa

  As a member of Talent Acquisition and Development Team, you will be driving an excellence in talent acquisition processes for Avon Cosmetics in Poland as well as taking care of first class candidate and hiring manager experience.

  You will have an outstanding chance to take run end-to-end talent acquisition activities through:

  • Active candidates sourcing and head hunting through different tools and opportunities; consistent pipeline building for critical roles
  • Communicating with candidates, scheduling meetings and delivering feedback
  • Interviewing candidates and working closely with Hiring Managers
  • Fulfilling administrative tasks (e.g. setting up new vacancies and updating all actions in eRecruiter system, coordinating contracts with vendors, drawing job advertisements)
  • Engaging in close to recruitment initiatives like employer branding and onboarding
  • Gathering data and drawing simple analysis on recruitment processes

  Assess if you fit to our Team:

  • You are looking for more than a career, you want the true experience
  • You are comfortable with grey areas and are eager to make an impact
  • You are hands-on, adaptable, flexible, always looking for a better way, and willing to work hard to reach your goals
  • You look for opportunities to turn ideas into actions
  • You are ready for a challenge and looking to make a difference
  • You are a true team player, who believes in the power of partnership

  Assess if you fit to our role:

  • You have minimum 2 years of experience in attracting & recruiting candidates 
  • You are first class Talent Hunter with innovative approach to sourcing & expert knowedge of digital and social media resources
  • You have passion and motivation to learn and strong drive to achieve approach
  • You have excellent communication skills and English is your working language
  • You have excellent planning, execution and prioritizing abilities
  • You are fast learner, adapting quickly to rapid changes, not afraid to follow new challenges 

  Our promise to you:

  • Meaningful work in a company that is universally respected as a beauty leader (one of the world’s biggest companies according to Fortune Global 500)
  • First class atmosphere and support from your Team and Buddies
  • Regular feedback from your Manager and stakeholders so you can grow 
  • Employment contract with attractive salary and wide benefits package including Medicover, Multisport, discounts for cosmetics
  • Day off for your birthday, massage & yoga & fruit in the office
  • Home Office policy & flexible working hours
  top

  1. Administrator danych osobowych

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”), informujemy że administratorami danych w procesie Twojej rekrutacji są, odpowiednio w zależności od podmiotu rekrutującego:

  • Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. (Warszawa, ul. Słowicza 32) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
  • Avon Distribution Polska Sp. z o. o. (Garwolin, ul. Stacyjna 77) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
  • Avon Global Business Services Sp. z o. o. (Warszawa, ul. 17 stycznia 56) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
  • Avon Operations Polska Sp. z o.o. (Garwolin, ul. Stacyjna 77) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.

  2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych

  Twoje dane osobowe, jako kandydata do pracy, będą przetwarzane przez nas w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji w związku z którą aplikujesz do nas, a – w przypadku Twojej dodatkowej zgody – przechowywane w naszej bazie rekrutacyjnej i przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnych z Twoimi kwalifikacjami lub podobnych.

  2.1.W ramach rekrutacji mamy prawo żądać od Ciebie udostępnienia nam następujących Twoich danych osobowych:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (telefon itp.)

  2.2. Jeżeli jest to niezbędne do wykonywania potencjalnie przez Ciebie pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, to mamy także prawo żądać dodatkowo udostępnienia przez Ciebie takich Twoich danych osobowych jak:

  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  2.3. Informujemy, że w ramach procesu rekrutacji, co do zasady nie żądamy udostępnienia przez Ciebie żadnych innych danych osobowych, a jeśli je nam udostępniacie, to dokonujecie tego z własnej inicjatywy i za dobrowolną zgodą. W sytuacji, gdy dobrowolnie udostępniasz nam swoje dane wrażliwe w ramach procesu rekrutacji następuje to z Twojej inicjatywy.

  2.4. W pewnych sytuacjach możemy żądać w ramach procesu rekrutacji udostępnienia przez Ciebie także określonych danych dotyczących Twojego zdrowia, co ma miejsce jedynie gdy z mocy szczególnego przepisu ustawy odpowiednia kondycja zdrowotna, psychofizyczna itp. jest ustawowym wymogiem objęcia stanowiska.

  2.5. Inne dane osobowe niż wskazane wyżej będą przetwarzane gdy będzie to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • w odniesieniu do danych wskazanych w punktach 2.1, 2.2. i 2.5. – realizacja obowiązku prawnego jaki na nas ciąży [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 1, § 2 i § 4 kodeksu pracy],
  • w odniesieniu do danych wskazanych w punkcie 2.4. - wykonywanie szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy [art. 9 ust. 2 lit. b] RODO oraz art. 221 4 kodeksu pracy],
  • w odniesieniu do danych wskazanych w punkcie 2.3 - dobrowolna zgoda wyrażona przez Ciebie poprzez udostępnienie nam tych danych osobowych w przesłanym do nas Twoim zgłoszeniu w ramach procesu rekrutacji [art. 6 ust. 1 lit. a] RODO oraz art. 221a 1 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz art. 221b § 1 Kodeksu pracy).

   Jeśli nie zostaniesz zatrudniony jako pracownik przez rekrutującą Ciebie spółkę Avon, Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że w wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji, wówczas będziemy je przetwarzać w tych celach, ale nie dłużej niż 1 rok.

   3. Odbiorcy danych

  Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty, takie jak inne spółki z grupy Avon, dostawca platformy eRecruiter, spółka HRK S.A., dostawcy usług IT, kurierzy i operatorzy pocztowi, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora usług.

   4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarzy (EOG)

   Twoje dane mogą również zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi, w tym podmiotom przetwarzającym wybranym przez nas, które mają siedzibę poza EOG. Przekazywanie danych do krajów, które według Komisji Europejskiej nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych, opiera się na standardowych klauzulach o ochronie danych osobowych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską.

   5. Dobrowolność podania danych

  Podanie danych o których mowa w punktach 2.1. i 2.2. jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

  *Lista podmiotów z Grupy Avon, którym mogą być udostępniane dane kandydatów w ramach bazy rekrutacyjnej:

  Avon Global Business Services Sp. z o.o.

  Avon Operations Polska Sp. z o.o.

  Avon Distribution Polska Sp. z o.o.

  Avon Cosmetics Albania sh.p.k
  Avon Cosmetics DOOEL – Skopje
  AVON COSMETICS SCG D.O.O BEOGRAD 
  AVON COSMETICS MONTENEGRO DOO
  Avon Cosmetics GmbH
  AVON COSMETICS ROMANIA SRL
  ICS AVON COSMETICS (MOLDOVA) SRL
  Avon Cosmetics Hungary Kft
  Avon d.o.o., Ljubljana
  AVON KOZMETIKA D.O.O.
  AVON Cosmetics BiH doo