REKRUTACJA
 
Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail:[email protected]
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki audytujące podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 9 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
- prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
- prawo do usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO),
- prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (art. 18 ust. 1 RODO),
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO),
- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r., L 119/1 z późn. zm.).
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Referent ds. normalizacyjnych / Specjalista ds. normalizacyjnych

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Ignacego Łukasiewicza 1

Kraków

top
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Referent ds. normalizacyjnych
/ Specjalista ds. normalizacyjnych
Miejsce pracy: Kraków

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość zasad edycji i redakcji tekstu Microsoft Word,
 • mile widziana znajomość oprogramowania Excel,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • łatwość uczenia się nowych rzeczy,
 • zaangażowanie, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku będzie należało:

 • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
 • praca w systemie PZN polegającą na organizacji uzgodnień oraz głosowań elektronicznych,
 • opracowywanie redakcyjne i edytorskie oraz normalizacyjne Polskich Norm zgodnie z zasadami procedur Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń zespołów eksperckich,
 • sporządzanie protokołów posiedzeń.

Znajomość zasad normalizacji będzie dodatkowym atutem.

CV i list motywacyjny z dopiskiem o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać w terminie do 31 lipca 2020 r. za pomocą przycisku Aplikuj
w tytule e-maila prosimy napisać: „Rekrutacja DN”
aplikuj

Odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Ofert niewykorzystanych nie zwracamy!

bottom
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Referent ds. normalizacyjnych
/ Specjalista ds. normalizacyjnych

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość zasad edycji i redakcji tekstu Microsoft Word,
 • mile widziana znajomość oprogramowania Excel,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • łatwość uczenia się nowych rzeczy,
 • zaangażowanie, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku będzie należało:

 • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
 • praca w systemie PZN polegającą na organizacji uzgodnień oraz głosowań elektronicznych,
 • opracowywanie redakcyjne i edytorskie oraz normalizacyjne Polskich Norm zgodnie z zasadami procedur Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń zespołów eksperckich,
 • sporządzanie protokołów posiedzeń.

Znajomość zasad normalizacji będzie dodatkowym atutem.

CV i list motywacyjny z dopiskiem o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać w terminie do 31 lipca 2020 r. za pomocą przycisku Aplikuj
w tytule e-maila prosimy napisać: „Rekrutacja DN”

Odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Ofert niewykorzystanych nie zwracamy!

Ogłoszenie archiwalne