Oferta pracy

Referent ds. pracowniczych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo PrószkówO firmie

  • Opolska 11, Prószków
    Prószków, opolskie
  • Ogłoszenie wygasło 20 dni temu
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular)

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków

Opolska 11

Prószków

Twój zakres obowiązków

4.1. Prowadzi całokształt spraw kadrowych, emerytalno-rentowych, socjalno-bytowych pracowników nadleśnictwa, w tym m.in.: sprawy związane ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników, zadaniami związanymi z praktykami zawodowymi oraz stażami absolwenckimi oraz z rekrutacją i selekcją pracowników, ZFŚS. Prowadzi w SILP ewidencje osobowe pracowników, ewidencje czasu pracy. Prowadzi akta osobowe, sprawozdawczość w zakresie merytorycznym stanowiska.

4.2. Przygotowuje wnioski o wyrażenie zgody przez dyrektora RDLP na wynajem lub dzierżawę budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz innych środków trwałych na podstawie przepisów ustawy o lasach. Przygotowuje, aktualizuje, uzgadnia z sekretarzem, głównym księgowym i radcą prawnym umowy najmu i dzierżawy w powyższym zakresie. Przygotowuje, aktualizuje umowy wypłaty równoważnika pieniężnego pracownikowi, któremu przysługuje bezpłatne mieszkanie. Przygotowuje, aktualizuje umowy najmu kancelarii, w tym w budynkach prywatnych. Wprowadza dane o umowach w module „Użytkowanie zależne” w SILP. Przygotowuje, aktualizuje umowy najmu sali narad, wiaty edukacyjnej. Przygotowuje umowy dzierżawy innych środków trwałych. Przygotowuje zestawienia powierzchni do opodatkowania. Powiadamia urzędy gmin o każdorazowej zmianie najemcy/dzierżawcy w terminie określonym przepisami prawa.

4.3. W zakresie naliczania czynszów referent ma obowiązek sporządzania całości dokumentacji związanej z ustalaniem wysokości czynszu za użytkowanie obiektów mieszkalnych i gospodarczych, w tym: nalicza, aktualizuje czynsze za użytkowanie lokali/budynków mieszkalnych i gospodarczych pozostających w zasobach nadleśnictwa, w oparciu o obowiązujące zasady; przygotowuje, aktualizuje projekty wytycznych, zarządzeń w zakresie naliczania czynszów; sporządza pisma i aneksy do umów w zakresie zmian czynszów; sporządza stosowne analizy, zestawienia oraz projekty pism w powyższym zakresie.

4.4. Rejestruje i przetwarza wszystkie dane i informacje dotyczące swojego zakresu działania w SILP, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami (zarządzeniami i wytycznymi Dyrektora Generalnego LP i Dyrektora RDLP w Katowicach).

4.5. Przy wprowadzaniu dokumentów i danych do SILP odpowiada za poprawność dokumentów i za prawidłowe wprowadzenie.

4.6. Na bieżąco kontroluje zaewidencjonowane wykonanie zdarzeń gospodarczych w zakresie swojego działania.

4.7. Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie swojego działania.

4.8. Kompletuje wszystkie dokumenty w zakresie swojego działania.

4.9. Prowadzi EZD w zakresie swojego działania.

4.10. Prowadzi całokształt spraw związanych z rejestrowaniem, obiegiem i przechowywaniem korespondencji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt w zakresie swojego działania.

4.11. Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty w zakresie swojego działania.

4.12. Wykonuje inne czynności zlecone przez Nadleśniczego (w zakresie swojego działania).

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne:

1. pełna zdolność do czynności prawnych;

2. korzystanie z pełni praw publicznych;

3. wykształcenie wyższe i minimum 1 rok pracy;

4. znajomość obsługi programów MS OFFICE w zakresie programów Word, Excel;

5. znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Wymagania preferowane:

1. posiadanie stażu pracy powyżej 2 lata i/lub stażu pracy na stanowisku ds. pracowniczych powyżej 1 roku;

2. posiadanie wyższego wykształcenia w zakresie prawa lub administracji;

3. posiadanie wyższego wykształcenia leśnego;

4. studia podyplomowe w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracji lub gospodarki nieruchomościami;

5. kursy, szkolenia potwierdzające przygotowanie do pracy na stanowisku ds. pracowniczych ukończone nie później niż 3 lata od daty terminu składania ofert;

6. znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w stopniu umożliwiającym jego wykorzystanie do realizacji powierzonych zadań, w szczególności modułu Kadry – Płace, Absencje i delegacje i/lub Infrastruktura;

7. znajomość programów związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów, w szczególności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PUW (EZD);

8. pożądane cechy osobowości: dyspozycyjność, dokładność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres.

Od kandydata/ki oczekujemy:

1. umiejętności pracy pod presją czasu;

2. umiejętności organizacji pracy;

3. komunikatywności i umiejętności pracy w zespole;

4. dyspozycyjności i motywacji do pracy.

To oferujemy

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Nadleśnictwo Prószków przewiduje wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na stanowisku Referenta ds. pracowniczych na zastępstwo w wysokości: płaca zasadnicza ok. 4500,00 zł brutto/miesiąc, ekwiwalent za drewno ok. 185,00 zł brutto/miesiąc oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody kwartalne (o charakterze motywacyjnym i uznaniowym), pakiet medyczny, ubezpieczenie lekowe, ubezpieczenie grupowe, możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, innych świadczeń wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym możliwość noszenia umundurowania. Pracodawca przewiduje wzrost wynagrodzenia w trakcie najbliższego roku kalendarzowego.

Treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami nr 1 - 4 dostępna jest na stronach:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_proszkow/komunikaty_i_ogloszenia

https://proszkow.katowice.lasy.gov.pl/

Zgodnie z ogłoszeniem informujemy, że wymagane dokumenty należy sporządzić i składać, wg wyboru Kandydata/ki do zatrudnienia w jednej z trzech niżej wymienionych postaci:

a. w formie papierowej dostarczonej w zamkniętej kopercie w formie przesyłki lub osobiście w sekretariacie PGL LP Nadleśnictwa Prószków w Prószkowie, ul. Opolska 11 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, w terminie do 16.04.2021 r., na adres: PGL LP Nadleśnictwo Prószków w Prószkowie, ul. Opolska 11, 46-060 Prószków z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. pracowniczych”.

b. w formie elektronicznych kopii dokumentów dostarczonych pocztą elektroniczną, na adres: [email protected] w terminie do 16.04.2021 r., do godziny 15:00 w ostatnim dniu terminu, z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór na stanowisko referenta ds. pracowniczych”.

c. w formie dokumentów sporządzonych elektronicznie opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym, dostarczonych pocztą elektroniczną, na adres: [email protected] w terminie do 16.04.2021 r., do godziny 15:00 w ostatnim dniu terminu, z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór na stanowisko referenta ds. pracowniczych”.

Wymagane dokumenty:

1. CV - opatrzone własnoręcznym podpisem lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e- mail);

2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym;

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzające minimalny staż pracy określony dla stanowiska;

5. oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGL LP Nadleśnictwo Prószków w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko REFERENTA ds. pracowniczych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

6. oświadczenie kandydata/ki o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych;

7. oświadczenie kandydata/ki potwierdzające znajomość obsługi programów MS OFFICE w zakresie programów Word, Excel;

8. oświadczenie kandydata/ki potwierdzające znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);

9. oświadczenie kandydata/ki o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów/ek do pracy w PGL LP Nadleśnictwie Prószków (załącznik nr 1);

10. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji „Regulaminu rekrutacji zewnętrznej na wolne stanowiska pracy w PGL LP Nadleśnictwie Prószków” wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji zewnętrznej na wolne stanowiska pracy w PGL LP Nadleśnictwie Prószków, z późn. zm.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 5., 6., 7., 8., 9., 10., należy złożyć na jednym druku oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Dokumenty potwierdzające dodatkowe (preferowane) kwalifikacje:

1. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzające posiadanie stażu pracy powyżej 2 lata i/lub stażu pracy na stanowisku ds. pracowniczych powyżej 1 roku;

2. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia w zakresie prawa lub administracji;

3. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia leśnego;

4. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone studia podyplomowe w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracji lub gospodarki nieruchomościami;

5. kserokopie dokumentów poświadczających ukończenie kursów, szkoleń potwierdzających przygotowanie do pracy na stanowisku ds. pracowniczych, ukończonych nie później niż 3 lata od daty terminu składania ofert;

6. oświadczenie kandydata/ki o znajomości Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w stopniu umożliwiającym jego wykorzystanie do realizacji powierzonych zadań, w szczególności modułu Kadry – Płace, Absencje i delegacje i/lub Infrastruktura;

7. oświadczenie kandydata/ki o znajomości programów związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów, w szczególności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PUW (EZD);

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6., 7., należy złożyć na jednym druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia o naborze, w zakresie odpowiadającym spełnianiu przez kandydata/kę dodatkowych (preferowanych) kwalifikacji.

UWAGA

Do oferty należy dołączyć podpisany przez kandydata/kę spis dokumentów zawierający szczegółowe wyliczenie dokumentów, z podziałem na dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych oczekiwań pracodawcy, z podaniem ilości stron każdego dokumentu. W grupie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych należy wskazać wszystkie dokumenty będące podstawą oceny spełnienia minimalnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. W grupie dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych oczekiwań pracodawcy należy wskazać wszystkie dokumenty, które będą podstawą oceny merytorycznej oferty. Brak spisu, niezgodność spisu z ogłoszeniem o naborze oraz niezgodność spisu z dołączonymi dokumentami stanowi podstawę odrzucenia oferty.