Referent/Inspektor ds. wniosków o płatność

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strzeszyńska 36

Poznań

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

Referent/Inspektor
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego/Wydział ds. Autoryzacji
Stanowisko pracy ds. wniosków o płatność
Numer ref.: nr ref.: OR15/BWI/84/21

Miejsce pracy: Poznań 

nr ref.: OR15/ BWI/84/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Wykonywanie oceny wniosków, z uwzględnieniem rozdzielności funkcji i działań.
 • Autoryzowanie wniosków o płatność, wystawianie dokumentów płatniczych, wprowadzanie danych i obsługa w aplikacji wniosków z poszczególnych programów realizowanych przez Agencję zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami.
 • Ocena spełniania zobowiązań wieloletnich wynikających z wydanych decyzji i zawartych umów.
 • Monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych.
 • Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do komórki właściwej w zakresie. kontroli wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania.

Wymagania konieczne

 1. wykształcenie średnie,
 2. znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 3. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 4. znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z późn. zm.)

Wymagania pożądane:

 • komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

 1. Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.
 2. List motywacyjny.
 3. Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
  Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
  Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 13 grudnia 2021 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR) 

Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

z dopiskiem: OR15/BWI/84/21

osobiście:

w Kancelarii Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR15/BWI/84/21

w wersji elektronicznej na adres:
[email protected]
z dopiskiem:  OR15/BWI/84/21

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 61 8455716

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Ogłoszenie archiwalne