Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Referent Projektowanego Wydziału Inwestycji Społecznych

Urząd Miejski w GnieźnieO firmie

 • Lecha 6, Gniezno
  Gniezno, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Urząd Miejski w Gnieźnie

Lecha 6

Gniezno

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie i realizacja inwestycji, modernizacji i remontów oświatowych, społecznych, sportowych i mieszkaniowych, w tym w szczególności sporządzanie wycen inwestorskich na opracowanie dokumentacji projektowej występowanie o uzyskanie decyzji w zakresie ochrony środowiska, organizowanie procedur do wykonania projektów budowlano – wykonawczych wraz z niezbędnymi materiałami potrzebnymi do wszczęcia procedur przetargowych na roboty i usługi, nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej, sprawdzenie i odbiór dokumentacji, uzgodnienia branżowe, przygotowywanie zgłoszenia zamiaru budowy, pozwolenie na budowę, opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych prowadzenie postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy,

 • współpraca w zakresie przygotowania i wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nasze wymagania

 • wykształcenie co najmniej średnie, budowlane,

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • znajomość przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Mile widziane

 • znajomość zasad kosztorysowania,

 • uprawnienia budowlane,

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru robót budowlanych,

 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej,

 • predyspozycje i umiejętności kandydata tj.: wysoka kultura osobista, samodzielność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom, odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko urzędnicze (list motywacyjny),

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomu lub zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwa skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych,

 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji,

 • inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1282 )".

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego i poza siedzibą na terenie miasta Gniezna. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją "Nabór na stanowisko referenta Wydziału Inwestycji Społecznych (NR REF: WAK.210.2.2021)" osobiście w godzinach urzędowania bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6; 62-200 Gniezno w nieprzekraczalnym terminie do dnia

25 stycznia 2021r. Z uwagi na zaistniałą sytuację, w holu urzędu wystawiona jest specjalna skrzynka korespondencyjna, do której należy złożyć dokumenty aplikacyjne. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na stronie bip.gniezno.eu

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy