Oferta pracy

Referent, Referent Prawny, Specjalista

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 • ogłoszenie wygasło 5 miesięcy temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

1) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych,

3) opracowywanie projektów decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne w przypadku ubiegania się o stanowisko:

1) specjalisty - ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja oraz co najmniej roczny staż pracy,

2) referenta prawnego - ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku prawo,

3) referenta - student 5 roku prawa lub administracji lub ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku administracja,

Inne wymagania niezbędne:

1) znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

2) znajomość procedury administracyjnej,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność analitycznego myślenia,

5) znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

Wymagania pożądane:

1) doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu decyzji administracyjnych,

2) umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej,

3) komunikatywność.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę; pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy), nagrody jubileuszowe.

 • Możliwość uzyskania nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.

 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej.

 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku pracowników i ich dzieci, karty fitness (Benefit).

 • Doskonałą lokalizację urzędu w Warszawie – szybki i łatwy dojazd.

Wymagane dokumenty:

1) informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4) może być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1) dokumenty z dopiskiem w zależności od stanowiska na jakie się aplikuje tj.: „referent”, lub „referent prawny” lub „specjalista” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2) termin składania ofert: 8 grudzień 2021 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

3) CV zawierające dane o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

4) do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

5) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

6) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.