Oferta pracy

Referent / Specjalista ds. sanitarnych

HevelianumO firmie

4 8007 000 brutto / mies.
 • Gradowa 6, Gdańsk
  Gdańsk, pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • młodszy specjalista (Junior)

Hevelianum

Gradowa 6

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • utrzymanie sprawności technicznej instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia ruchomego z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie,

 • zapewnienie terminowej realizacji wszystkich czynności serwisowych i eksploatacyjnych, wymaganych prawem, DTR, warunkami gwarancji i ustaleniami własnymi oraz prowadzenie bieżącego monitoringu stanu technicznego,

 • organizacja i nadzór nad robotami związanymi z usuwaniem awarii, remontami oraz drobnymi pracami inwestycyjnymi,

 • prowadzenie spraw dotyczących gwarancji,

 • przygotowanie oraz nadzór nad umowami i zleceniami z branży sanitarnej, w tym dokonywanie weryfikacji, odbiorów i rozliczeń wykonanych prac,

 • współodpowiedzialność za kompleksową obsługę gwarancji i zapewnienie utrzymania w sprawności technicznej budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie, w tym budowli, instalacji, sieci, urządzeń i wyposażenia ruchomego wszystkich branż (technicznych i nietechnicznych),

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji w obszarze powierzonych zadań,

 • wspieranie pozostałych procesów eksploatacyjnych Hevelianum,

 • wsparcie techniczne wydarzeń organizowanych na terenie Hevelianum.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: inżynieria środowiska oraz kierunki pokrewne),

 • znajomość pakietu MS Office,

 • prawo jazdy kat. B,

 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,

 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,

 • dyspozycyjność (okresowe dyżury w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • obywatelstwo polskie,

 • nieposzlakowana opinia.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • znajomość podstaw ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie.

To oferujemy

 • ciekawą pracę w cenionej i rozwijającej się instytucji,

 • otwartość, nastawienie na współpracę oraz partnerską atmosferę,

 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,

 • dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań,

 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy,

 • pracę biurową oraz pracę w terenie związaną z realizacją powierzonych zadań,

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,

 • wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 • wynagrodzenie całkowite w przedziale 4.800,00 - 7.000,00 zł brutto, uzależnione od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,

 • przewidywany termin zatrudnienia: nie później niż 01 września 2021 r.

 • Benefity

 • elastyczny czas pracy

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

Wymagane dokumenty:

• CV,

• mile widziane referencje,

• kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw pracy, dyplomów ukończenia studiów, itp.,

• oświadczenie o stanie zdrowia,

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

• oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Inne istotne postanowienia dotyczące rekrutacji:

• do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy w terminie złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty i spełnią wszystkie wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku,

• informacje o prowadzonym postępowaniu oraz jego wynikach będą upowszechniane w BIP (http://bip.hevelianum.pl) oraz na tablicy ogłoszeńw biurze Hevelianum (ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk),

• nadesłane oferty nie będą odsyłane do nadawców,

• dokumenty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Jednostki) w kopertach z dopiskiem „praca: od referenta do specjalisty ds. sanitarnych” pod adresem: Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 15.00,

• informacji telefonicznych udziela p. Lucyna Rokitiańska, tel. 508 737 972,

• dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

• dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Hevelianum:

• w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%,

• w związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję,

• kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia powinien złożyć wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność.