Oferta pracy

Referent-Stażysta w oddziale administracyjno-gospodarczym (docelowo specjalista)

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BYDGOSZCZY

 • Jana Kazimierza 5, Bydgoszcz
  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BYDGOSZCZY

Jana Kazimierza 5

Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi,

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł,

 • Sporządzanie dokumentacji w ramach postępowań o zamówienia publiczne, przygotowanie umów z wykonawcami oraz nadzór nad ich realizacją,

 • Wykonywanie czynności związanych z administrowaniem budynkiem (m.in. przygotowanie do realizacji i nadzorowanie wykonania remontów, konserwacji i innych usług związanych z utrzymaniem budynku),

 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącym zaopatrzeniem i wyposażeniem Sądu.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe,

 • 3 lata stażu pracy,

 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych i doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

 • Umiejętność redagowania i sporządzania pism urzędowych oraz publikacji ogłoszeń w Platformie E-Zamówienia i platformach zakupowych,

 • Biegła obsługa sprzętu komputerowego,

 • Pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,

 • Niekaralność,

 • Brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje z zakresu zamówień publicznych,

 • Posiadanie wiedzy o organizacji sądownictwa administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

1. podanie o zatrudnienie wraz z zaznaczeniem sygnatury konkursu (SOiO.1101/5/22),

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. życiorys (c.v.),

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (studia wyższe), dotychczasowe zatrudnienie (min. 3-letni staż pracy), kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe z zakresu zamówień publicznych,

8. w razie ukończenia stażu urzędniczego dokument potwierdzający jego odbycie.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne są na stronie internetowej: www.bydgoszcz.wsa.gov.pl w zakładce Komunikaty/Praca.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Zgłoszenia z zaznaczeniem numeru konkursu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2022r.

na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5

85-035 Bydgoszcz

lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu w Biurze Podawczym, pokój nr 20.

Inne informacje

1. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony).

3. Do konkursu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) oraz Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

4. Staż urzędniczy trwa nie mniej niż 6 miesięcy. Prezes Sądu może jednak zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

5. Konkurs składa się z trzech etapów:

etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności dotyczący znajomości zagadnień z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku. Przystąpienie do sprawdzianu możliwe będzie po okazaniu dowodu tożsamości.

etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem drugiego etapu konkursu na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.wsa.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu przy ul. Jana Kazimierza 5. W ten sam sposób będą podawane wszystkie inne informacje dotyczące przebiegu konkursu tj: lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego konkursu, termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wynikach konkursu.

7. Przewiduje się możliwość realizacji etapu drugiego i trzeciego w tym samym terminie.

8. W uzasadnionych przypadkach Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy zastrzega możliwość unieważnienia konkursu lub zmianę terminu konkursu, w szczególności w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (052) 376 - 24 - 11.