Oferta pracy

Referent w Dziale Księgowości

Miejskie Centrum Oświaty w TychachO firmie

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach

Piłsudskiego 12

Tychy

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach

43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego 12

 

 

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze

referent w Dziale Księgowości
w wymiarze 1 etatu
 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, Internet, poczta elektroniczna),
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność.

Wymagania dodatkowe:  

 • mile widziane wykształcenie ekonomiczne,
 • zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania zadań,
 • łatwość przyswajania wiedzy,
 • analityczny sposób myślenia,
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych,
 • obiektywizm w działaniu i ocenianiu,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań.

Główne obowiązki:

 1. Sprawdzanie i wgrywanie plików sprawozdawczych jednostek obsługiwanych do programu BUDZET RB.
 2. Prowadzenie rozliczenia zbiorczego podatku VAT.
 3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych.
 5. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 6. Sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień i analiz dotyczące mienia oraz podatku VAT.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy biurowej znajduje się na drugim piętrze, brak możliwości wjazdu windą. Wejście do budynku po powierzchni płaskiej. Budynek posiada windę, która zatrzymuje się tylko na czwartym piętrze, z którego można zejść na niższe piętra. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz wyposażone w biurko o wymiarach standardowych. Praca pod presją czasu.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.


Wymagane dokumenty i oświadczenia
:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania tutaj),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane:
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w wypadku kandydata korzystającego z uprawnień zawartych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), 
 • wobec kandydatów którzy nie są obywatelami polskimi, ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument poświadczający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej,
 • oświadczenia kandydata o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • tym, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy, innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 maja 2021 r. do godziny 15:30 w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Al. Piłsudskiego 12 (pokój 202, II piętro).


Inne informacje
:

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

Osoby, które spełnią wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację o zakwalifikowaniu należy uzyskać pod nr tel. 32/32-32-411 trzeciego dnia po zakończeniu naboru ofert.

Miejsce i termin postępowania zostaną umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze MCO.

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 32-32-411 lub (32) 43-82-309.


Dyrektor Miejskiego
Centrum Oświaty w Tychach
mgr Dorota Gnacik 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne