Oferta pracy

Referent w Dziale Zieleni

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJO firmie

 • Trzebnicka 33
  Wrocław, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło 5 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Trzebnicka 33

Wrocław

Jednostka samorządowa

 1. praca terenowo -biurowa przy komputerze pow. 4h dziennie, w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych;
 2. bezpieczne warunki pracy na stanowisku;
Referent w Dziale Zieleni

(praca na zastępstwo)

Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego w Dziale Zieleni  należeć będzie między innymi:

 1. udział w kontroli realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni, w tym w szczególności placów zabaw, siłowni terenowych i zapewnieniem bezpieczeństwa ich użytkownikom;
 2. udział w  postępowaniach przetargowych, zlecaniu, odbiorze i rozliczaniu prac związanych z terenami zieleni,   w szczególności w sprawach dotyczących placów zabaw;
 3. udział w odbiorach częściowych i końcowych robót w zakresie inwestycji związanych z terenami zieleni, w  szczególności dotyczących budowy placów zabaw, współpraca z Działem Projektów Inwestycyjno – Remontowych ZZM;
 4. gromadzenie danych dotyczących terenów zieleni, ich wyposażenia wraz z aktualizacją tych danych;
 5. udział w rozpatrywaniu wniosków związanych z przygotowaniem i realizacją zadań wykonywanych w    ramach budżetu obywatelskiego;
 6. sprawdzanie oraz weryfikacja faktur związanych z zakresem działalności pod względem merytorycznym i   rachunkowym oraz pod względem ich zgodności z umowami i protokołami odbioru, a także koordynacja i   wykonywanie zadań wynikających z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości udzielonej    przez wykonawców;
 7. bezpośrednia obsługa klienta zewnętrznego, w szczególności w zakresie prowadzenia bieżącej korespondencji, przyjmowania zgłoszeń, kontakty z Wykonawcami prac realizującymi zlecone zadania  przez ZZM;
 8. współpraca z Radami Osiedli, Organizacjami samorządowymi, jednostkami miejskimi, itp.;
 9. opiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony i rozwoju terenów  zieleni;
 10. współpraca w zakresie przygotowywanie protokołów zdawczo – odbiorczych dotyczących zasobów zieleni   miejskiej;
 11. gromadzenie, opracowywanie i dostarczanie materiałów do sprawozdawczości okresowej i rocznej oraz innych informacji z zakresu realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

  2.    wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu lub planowanie przestrzenne lub ogrodnictwo;

  3.   bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych; 

4.   umiejętność pracy w oprogramowaniu typu: CAD; Corel

  5.   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Wymagania dodatkowe:

1.  kreatywność i komunikatywność;

2.  umiejętność pracy w zespole;

3.  bardzo dobra organizacja pracy oraz dokładność w jej wykonywaniu;

4.  odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność;

5.  znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o

     ochronie przyrody oraz Kpa;

6.  znajomość topografii Wrocławia;

7.  znajomość zagadnień z planowania przestrzennego;

8.  GIS (ArcGIS, QGIS);

9.  umiejętność czytania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odczytywania treści map zasadniczych, analizy planów miejscowych itp.;

10. doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z terenami zieleni będzie dodatkowym atutem;

11. kursy i szkolenia w zakresie architektury krajobrazu, placów zabaw, itp. będą dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. kopie świadectw pracy;
 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 8. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 12. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 )” - opatrzone własnoręcznym podpisem;

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33  pok. 10 lub pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej z dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo w Dziale Zieleni  w terminie do dnia 10.11.2020 roku.

Wyklucza się możliwość przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Aplikacje, które wpłyną do ZZM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: zzm.wroc.pl., Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ZZM  w budynku przy ul. Trzebnickiej 33 parter.   

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy