Ta oferta pracy jest nieaktualna od 221 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Rzemieślnik - Kierowca

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 18.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  RZEMIEŚLNIK - KIEROWCA

  Miejsce pracy: Kraków
  Wymagania formalne:
  • wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane w zawodzie: elektryk, elektromonter, elektromechanik, mechanik,
  • czynne prawo jazdy kat. B (minimum 2 lata),
  • zdolności manualne – montaże na wysokości (maksymalnie do 5 m),
  • samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej,
  • odpowiedzialność, rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
  • umiejętność pracy w zespole.

   

  Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):
  • wykształcenie średnie zawodowe w zawodzie elektryk lub mechanik,
  • uprawnienia SEP do 1 KV.
  Zakres obowiązków:
  • wykonywanie napraw i konserwacji wchodzących w zakres robót ślusarskich, wodno-kanalizacyjnych, stolarskich i szklarskich oraz montażowych,
  • naprawa i konserwacja zamków drzwiowych, okiennych, bram oraz sprzętu biurowego i wystawienniczego,
  • uzupełnianie szyb okiennych, drzwiowych oraz w sprzęcie wystawienniczym,
  • dbałość o właściwy stan techniczny i czystość powierzonego pojazdu,
  • dokonywanie przewozów na trasie ustalonej przez dysponenta,
  • prace załadunkowe i wyładunkowe pojazdu
  • czynne nadzorowanie wszelkich napraw.

   

  Warunki pracy i płacy:
  • rodzaj umowy − umowa o pracę
  • miejsce pracy – oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
  • godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

   

  Oferujemy:
  • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
  • stabilne zatrudnienie
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
  • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
  • możliwość rozwoju zawodowego

   

  Wymagane dokumenty:
  • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  • list motywacyjny

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

   

  Wymagane dokumenty należy przesłać za pomocą przycisku aplikuj lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,  ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2018 r. z adnotacją:

   

   „Oferta na stanowisko: Rzemieślnik - kierowca”.

   

  O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

   

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

   

  Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

   

  Ilość etatów - 1

   

  Dyrektor Michał Niezabitowski

   

  Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko rzemieślnik – kierowca prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

  Klauzula informacyjna

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.
  • Dane kontaktowe Administratora są następujące:
  • adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,
  • e-mail: [email protected]
  • nr tel.: 12 619-23-02
  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:
  • e-mail: [email protected]
  • nr tel. komórkowego: +48 609-799-666,
  • nr tel. stacjonarnego: 12 619-24-02.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
   i selekcji kandydatów na stanowisko pracy rzemieślnik – kierowca, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
  3. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko rzemieślnik – kierowca, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
   w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych
   z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
  7. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p.,  jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
  8. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

   

  Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku rzemieślnik – kierowca i akceptuję jej treść.

   

  Jednocześnie:

   

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko rzemieślnik – kierowca, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

   

                                                                         ______________________________________
  data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
   

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2.                                                                                             

                                                                         ______________________________________
   
  data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
   

  1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

  2  – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.