Ta oferta pracy jest nieaktualna od 31 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielna Księgowa

 • Opole, opolskie
 • Specjalista
 • 21.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  QZ Solutions Sp. z o.o. (dawniej QZ Solutions Zbigniew Kawalec)

  Samodzielna Księgowa

  Miejsce pracy: Opole

  Zakres obowiązków:

  • weryfikacja i ewidencja dokumentów w systemie Comarch Optima (m.in. faktury sprzedaży i zakupu, listy płac, wyciągi bankowe, dokumenty kasowe)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
  • prowadzenie księgowości projektów unijnych,
  • przygotowanie poleceń wyjazdów służbowych oraz ich rozliczanie i ewidencja,
  • kontrola i uzgadnianie zapisów na kontach,
  • nadzór nad terminowym dokonywaniem płatności z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków oraz innych dokumentów księgowych,
  • sporządzanie deklaracji dla US oraz GUS,
  • przygotowywanie zestawień, analiz etc. wg bieżących potrzeb.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego ekonomicznego (finanse, rachunkowość),
  • bardzo dobrej znajomości programu MS Excel,
  • min. 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
  • znajomości prawa podatkowego oraz zagadnień rachunkowości,
  • dobrej organizacji pracy,
  • komunikatywności, terminowości, dokładności oraz samodzielności,
  • umiejętności pracy pod presją czasu.


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych oraz w czasie rozmowy kwalifikacyjnej przez QZ Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w celu rekrutacji na stanowisko Samodzielna Księgowa, przeprowadzanych przez w/w administratora ale przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

  Przyjmuję do wiadomości, iż moja zgoda może zostać cofnięta w całości lub w części w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

  Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

          SPIS TREŚCI:

  1. Dane Administratora danych osobowych
  2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  3. Okres przechowania danych
  4. Odbiorcy danych
  5. Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
  6. Prawo do sprzeciwu
  7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest:

  QZ Solutions Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Ozimska 72A, 45-301 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729698, NIP:7543181251, REGON: 380080190, zwany dalej jako Administrator. Posiadasz możliwość skontaktowania się z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pisząc na adres e-mail: [email protected]

  • Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności i odpowiednio w następujących celach:

  1. przeprowadzenie procesu rekrutacji w celu ewentualnego nawiązania stosunku pracy albo cywilnoprawnego stosunku zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. a. i b. RODO w zw. z art. 9 lit. b. i h. RODO),
  2. wykonywanie przez Administratora danych wszelkich obowiązków wynikających dla niego jako podmiotu rekrutującego do pracy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych, przepisów o zabezpieczeniu społecznym, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, a w zakresie danych szczególnych art. 9 ust. 2 lit. b. i h. RODO),
  3. uzyskania kontaktu z Tobą przez Administratora w sprawach związanych z procesem rekrutacji przez środki teleinformatyczne (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO)
  4. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Ciebie zgodami na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach innych niż opisane wyżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  6. w celu realizacji pozostałych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub prawa polskiego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Okres przetwarzania i przechowywania danych:

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz w zakresie objętym Twoją zgodą przez czas wskazany w Twojej zgodzie dotyczącej przyszłych procesów rekrutacji, w tym do czasu cofnięcia zgody. 

  • Odbiorcy danych osoxbowych:

  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą następujące podmioty współpracujące z Administratorem w szczególności w następującym zakresie: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie procesów rekrutacyjnych, spraw kadrowo-płacowych, doradztwo podatkowe, prawne, a także pomioty z zakresu obsługi systemów i oprogramowania informatycznego, firmy ochroniarskie, podmioty powiązane poprzez wspólnie z Administratorem prowadzoną działalność.

  • Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Przysługuje Ci prawo:

  1. prawo do dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych; 
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą do ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje  dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo dla celów statystycznych lub archiwalnych. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres e-mail do kontaktu.

  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Twoje dane osobowe pozyskane prze Administratora nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.