Oferta pracy

nr referencyjny: Samodzielny energetyk

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Grupa Kęty S.A. informuje, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Kęty S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, NIP: 5490001468).

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu zawarcia umowy o pracę lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- na podstawie zgody kandydata do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może obejmować także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby następnych procesów rekrutacyjnych.

 1. Zakres przetwarzanych danych:

Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy, niezbędnych do zawarcia umowy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez kandydata do pracy (np. wizerunek- zdjęcie, inne dane kontaktowe, testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej, zapis wideo rozmowy).

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz potencjalni przełożeni, a także podmioty świadczące usługi kadrowe, informatyczne.

 1. Powód podania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy u Administratora.

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Kandydatowi do pracy przysługuje:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, kandydatowi do pracy przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. 

Kandydatowi do pracy nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych nie stanowi art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. 

 1. Profilowanie: 

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności automatycznego profilowania. 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: [email protected], tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres administratora. 

Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Grupa KĘTY SA

Samodzielny Energetyk w Dziale Utrzymania Ruchu

Grupa KĘTY SAO firmie

 • śląskie

 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 28 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Własny zakład odlewni, 13 pras, wytwórnia matryc i narzędzi, produkcja komponentów aluminiowych oraz anodownia tworzą przedsiębiorstwo zbudowane z nowoczesnych urządzeń oraz technologii.
Od lat 50 XX wieku należymy do liderów wśród producentów profili aluminiowych w Polsce, a dzięki ciągłemu rozwojowi osiągnęliśmy sukces także na rynkach zagranicznych. Jesteśmy jedną z 25 spółek Grupy Kapitałowej KĘTY, która zatrudnia łącznie ponad 5000 pracowników. To dzięki ich zaangażowaniu i kompetencjom wzmacniamy pozycję lidera i tworzymy innowacyjne rozwiązania w swojej branży.

OFERTA PRACY

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

SAMODZIELNY ENERGETYK
w Dziale Utrzymania Ruchu
nr referencyjny: Samodzielny energetyk

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO ENERGETYKA: 

 • Prowadzeniem prac, które mają zracjonalizować zużycie mediów w organizacji
 • Prowadzeniem zagadnień związanych z taryfikacją i koncesją mediów
 • Prowadzeniem zagadnień związanych z Towarową Giełdą Energii
 • Kompleksową realizacją zadań związanych z funkcją OSD
 • Prowadzeniem zagadnień związanych kupnem i sprzedażą czynników energetycznych
 • Opracowywaniem dokumentacji technicznej tj. planów, instrukcji, w tym IRiESD systemów energetycznych i gazowych
 • Prowadzeniem sprawozdań do URE, GUS, ARE
 • Monitorowaniem i wprowadzaniem zmian w Prawie energetycznym i ustawach
 • Prowadzeniem rozliczeń zużycia czynników energetycznych
 • Koordynacją i nadzorem prac inwestycyjno-remontowych w zakresie mediów
 • · Praca od poniedziałku do piątku 

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY: 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Mile widziana doświadczenie w utrzymaniu ruchu obszaru energetycznego
 • Dobra znajomość pakietu Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Dozorowe uprawnienia G1, G2, G3
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści: 

Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę:

"Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. do czasu wycofania niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.”

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
  w oparciu o umowę
  o pracę
 • Zajęcia językowe
   w godzinach pracy
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Szkolenia oraz kursy
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Prywatna opieka medyczna
  dla pracownika
  i jego rodziny
 • Dla dzieci pracowników (paczki mikołajkowe, bony okazjonalne, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, kolonii oraz zimowisk)

 

 

 

 

Własny zakład odlewni, 13 pras, wytwórnia matryc i narzędzi, produkcja komponentów aluminiowych oraz anodownia tworzą przedsiębiorstwo zbudowane z nowoczesnych urządzeń oraz technologii.
Od lat 50 XX wieku należymy do liderów wśród producentów profili aluminiowych w Polsce, a dzięki ciągłemu rozwojowi osiągnęliśmy sukces także na rynkach zagranicznych. Jesteśmy jedną z 25 spółek Grupy Kapitałowej KĘTY, która zatrudnia łącznie ponad 5000 pracowników. To dzięki ich zaangażowaniu i kompetencjom wzmacniamy pozycję lidera i tworzymy innowacyjne rozwiązania w swojej branży.

SAMODZIELNY ENERGETYK
w Dziale Utrzymania RuchuNumer ref.: nr referencyjny: Samodzielny energetyk

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO ENERGETYKA: 

 • Prowadzeniem prac, które mają zracjonalizować zużycie mediów w organizacji
 • Prowadzeniem zagadnień związanych z taryfikacją i koncesją mediów
 • Prowadzeniem zagadnień związanych z Towarową Giełdą Energii
 • Kompleksową realizacją zadań związanych z funkcją OSD
 • Prowadzeniem zagadnień związanych kupnem i sprzedażą czynników energetycznych
 • Opracowywaniem dokumentacji technicznej tj. planów, instrukcji, w tym IRiESD systemów energetycznych i gazowych
 • Prowadzeniem sprawozdań do URE, GUS, ARE
 • Monitorowaniem i wprowadzaniem zmian w Prawie energetycznym i ustawach
 • Prowadzeniem rozliczeń zużycia czynników energetycznych
 • Koordynacją i nadzorem prac inwestycyjno-remontowych w zakresie mediów
 • · Praca od poniedziałku do piątku 

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY: 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Mile widziana doświadczenie w utrzymaniu ruchu obszaru energetycznego
 • Dobra znajomość pakietu Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Dozorowe uprawnienia G1, G2, G3
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
  w oparciu o umowę
  o pracę
 • Zajęcia językowe
   w godzinach pracy
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Szkolenia oraz kursy
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Prywatna opieka medyczna
  dla pracownika
  i jego rodziny
 • Dla dzieci pracowników (paczki mikołajkowe, bony okazjonalne, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, kolonii oraz zimowisk)

 

 

 

 

Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści: 

Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę:

"Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. do czasu wycofania niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.”

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Ogłoszenie archiwalne