Oferta pracy

Samodzielny Księgowy

Urząd Statystyczny w PoznaniuO firmie

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Wojska Polskiego 27/29

Poznań

Twój zakres obowiązków

Ogłoszenie nr 76893 / 14.04.2021

Samodzielny Księgowy

Do spraw: ds. obsługi finansowo-księgowej (naliczanie wynagrodzeń) w Wydziale Ekonomicznym

#administracja publiczna

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

• Realizowanie wynagrodzeń osobowych w celu wypłaty ich pracownikom

• Realizowanie wynagrodzeń bezosobowych w celu ich wypłaty pracownikom oraz osobom obcym

• Przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników w celu rozliczenia ich składek z ZUS

• Naliczanie i odprowadzanie należnego podatku od osób fizycznych w celu rozliczenia z Urzędami Skarbowymi

• Analizowanie prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu ustalenia faktycznego stanu finansowego jednostki

Nasze wymagania

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

• Wykształcenie: średnie

• Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze naliczania wynagrodzeń

• Przeszkolenie z obsługi programu płacowego Płatnik

• Znajomość przepisów prawa podatkowego

• Znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych

• Znajomość ustawy o finansach publicznych

• Znajomość Kodeksu Pracy

• Umiejętność argumentowania

• Rzetelność

• Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

• Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe

• Poszukiwanie informacji

• Współpraca

• Komunikacja interpersonalna

• Komunikacja pisemna

• Posiadanie obywatelstwa polskiego

• Korzystanie z pełni praw publicznych

• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

• Wykształcenie: średnie ekonomiczne

• Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze naliczania wynagrodzeń w ciągu ostatnich 5 lat

• Znajomość zasad klasyfikacji wydatków budżetowych

• Znajomość ustawy o służbie cywilnej

• Znajomość ustawy o rachunkowości

• Orientacja na klienta/interesanta

• Myślenie analityczne

• Negocjowanie

To oferujemy

• Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

• Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

• Pieniężne świadczenia świąteczne dla pracowników

• Rzeczowe świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników

Dostępność

• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

• Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; praca lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą (wyjazdy służbowe, udział w seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce ustalone z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej.

Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

• Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

• Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

• Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

• Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

• Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

• Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

• Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

* Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.

* List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone

datą i własnoręcznym podpisem.

* Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-poznaniu/oferty-pracy/

* Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

* Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-263 lub 61 27-98-267.

* Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

• CV i list motywacyjny

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Aplikuj do: 5 maja 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 76893" na adres: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat

Ul. Wojska Polskiego 27/29

60-624 Poznań

koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 6/2021

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 61 27-98-263 lub 61 27-98-267

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://poznan.stat.gov.pl

• Dokumenty należy złożyć do: 05.05.2021

• Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

• Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze