Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Samodzielny Referent/Specjalista w Dziale Kształcenia

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Warszawska 24

Kraków

Politechnika Krakowska

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

SAMODZIELNY REFERENT/SPECJALISTA
W WYMIARZE PEŁNEGO ETATU
W DZIALE KSZTAŁCENIA
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   Obsługa administracyjno-techniczna i kancelaryjna Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia oraz Prorektora ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą obejmująca w szczególności:

- prowadzenie terminarza spotkań, zajęć i spraw bieżących,
- prowadzenie ewidencji pełnomocnictw,
- organizację wyjazdów służbowych,
- przygotowywanie i obsługę administracyjno-techniczną spotkań prowadzonych przez pełnomocnika i prorektora,
- protokołowanie posiedzeń prowadzonych przez pełnomocnika lub prorektora,
- redagowanie i przygotowywanie korespondencji, rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej od pełnomocnika i prorektora,
- przygotowywanie umów i porozumień zawieranych przez pełnomocnika, prowadzenie ewidencji umów,
- przygotowywanie statystyk, prezentacji i informacji.
 

b)   Prowadzenie spraw związanych z uwierzytelnianiem dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, w szczególności:

- kontrola formalna dokumentów przeznaczonych do uwierzytelnienia,
- przygotowywanie i zamieszczanie danych związanych z uwierzytelnianiem dokumentów w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,
- wystawianie faktur z tytułu wpływu środków finansowych stanowiących należność za uwierzytelnienie dokumentów.

c)    Obsługa administracyjno-techniczna Działu Kształcenia obejmująca:

- rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej z działu,
- przygotowywanie korespondencji w zakresie zagadnień dotyczących pracy działu,
- sprawdzanie poprawności językowej projektów pism i dokumentów przygotowywanych w dziale,
- przygotowywanie wniosków w zakresie zamówień publicznych,
- opisywanie rachunków i faktur oraz rejestrowanie faktur w rejestrze zamówień publicznych działającym na uczelni,
- zaopatrywanie działu w materiały biurowe,
- nadzór nad sprawnością sprzętu biurowego,
- nadzór nad wyposażeniem działu, w tym prowadzenie ewidencji składników majątkowych,
- prowadzenie ewidencji pieczęci stosowanych w dziale,
- pieczętowanie dyplomów ukończenia studiów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych pieczęciami urzędowymi uczelni,
- kontrolę danych osób upoważnionych do podpisywania dyplomów ukończenia studiów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
- przygotowywanie informacji dotyczących zagadnień objętych zakresem obowiązków, przeznaczonych do zamieszczenia w serwisie internetowym PK,
- wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających z zakresu zadań działu, zleconych przez kierownika.

2. Niezbędne wymagania:

a)   wykształcenie: wyższe (preferowane filologiczne)
b)   staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy):
- dla stanowiska specjalisty: 3 lata
- dla stanowiska samodzielnego referenta: niewymagany
c)    doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku:
- dla stanowiska specjalisty: 2 lata
- dla stanowiska samodzielnego referenta: niewymagane
d)   doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: niewymagane
e)   znajomość języków obcych: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
f)    niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
- umiejętność jasnego i poprawnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

3. Dodatkowe wymagania:

a)   wysoki poziom kultury osobistej
b)   komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
c)   systematyczność, dokładność w działaniu i dobra organizacja pracy
d)   umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków
e)   znajomość obsługi urządzeń biurowych
 

4. Wymagane dokumenty:

a)   szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
b)   list motywacyjny;
c)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
d)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
e)   kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych
przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00

lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected]

w terminie do 3 stycznia 2022 r.
(UWAGA: w terminie od 24 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r., w związku z przerwą świąteczną, nie będzie możliwości osobistego złożenia dokumentów w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK)
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek:
dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Kształcenia,

w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: konkurs na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Kształcenia

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 25-31 stycznia 2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Ogłoszenie archiwalne