Ta oferta pracy jest nieaktualna od 238 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielny Specjalista w Dziale Kontroli

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 25.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  POLSKIE  RADIO  S.A.
  ogłasza rekrutację na stanowisko:
  Samodzielny Specjalista
  w Dziale Kontroli 
  Miejsce pracy: Warszawa

  Oczekiwania wobec kandydatów :

  • wykształcenie wyższe,
  • min 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z samodzielnym przeprowadzaniem kontroli, audytów, dochodzeń wewnętrznych,
  • certyfikat z zakresu kontroli wewnętrznej/audytu wewnętrznego i/lub ukończone studia podyplomowe
   z zakresu kontroli, audytu, przestępczości gospodarczej. 

  Pozostałe wymagania:

  • znajomość standardów kontroli/audytu oraz terminologii z dziedziny kontroli, audytu wewnętrznego,
  • kierowanie się etyką zawodową polegającą m.in. na bezstronności i unikaniu konfliktu interesów,
  • samodzielność i umiejętność zarządzania zadaniami,
  • determinacja i dociekliwość w dążeniu do poznania istoty zagadnień,
  • wysoka kultura osobista, motywacja i bardzo duże zaangażowanie w wykonywaniu zadań,
  • dążenie do ciągłego doskonalenia zawodowego,

  w dużym stopniu opanowanie umiejętności:

  • prawidłowego rozumienia i stosowania kryteriów legalności, rzetelności, celowości, gospodarności,
  • gromadzenia materiałów dowodowych i oceny ich istotności, stosowności i racjonalności,
  • identyfikacji nieprawidłowości, wykazania się zawodowym sceptycyzmem, tj. zdolnością krytycznego myślenia i kwestionowania narzucanych interpretacji,
  • rozpoznawania informacji fałszywych, nierzetelnych i sygnałów o potencjalnych obszarach nieprawidłowości oraz weryfikacji informacji uzyskanych z różnych źródeł,
  • asertywności oraz pracy w stresie wynikającej z konieczności formułowania zarzutów wobec konkretnych osób,
  • precyzyjnego formułowania ocen oraz argumentowania/przekonywania,
  • precyzyjnego, jasnego i syntetycznego formułowania myśli oraz posługiwania się nienaganną polszczyzną. 

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • przeprowadzanie samodzielnie lub w zespole wszystkich rodzajów kontroli,
  • sprawdzanie kontrolowanych dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym, w szczególności badanie ich legalności, kompletności i rzetelności sporządzenia oraz gospodarcze uzasadnienie odzwierciedlonych przez nie operacji,
  • określanie negatywnych skutków wynikających z powstałych nieprawidłowości, w szczególności rozmiarów spowodowanych strat,
  • sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych, w tym wniosków pokontrolnych,
  • ocenę prawidłowości i terminowości wykonywania zaleceń pokontrolnych. 

  Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać drogą elektroniczną za pomocą przycisku
  "APLIKUJ", w terminie do 25 października 2018 r.
  W tytule e-maila prosimy podać dopisek: Dział kontroli

  Prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej klauzuli wraz z podpisem:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach, przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Samodzielny Specjalista w Dziale Kontroli, jak również na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

  Zostałem/am poinformowany, że:

  Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

  Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

  Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected] 

  Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych ww. formule nie będą rozpatrywane.

  Uwagi dodatkowe:

  1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
  2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.

  Uwagi dodatkowe:

  1. Dane osobowe przekazane przez uczestników rekrutacji do Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie przy
   al. Niepodległości 77/85 (administratora danych) będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy Kodeksu pracy. Każdy uczestnik rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
  2. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

  Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydata.