Oferta pracy

Sekretarka

Zakład Remontów i Konserwacji DrógO firmie

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

plac Czerwca 1976 Roku 1

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • obsługa sekretariatu Dyrektora,

 • przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie wpływającej korespondencji,

 • redagowanie standardowych pism i przepisywanie tekstów,

 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,

 • udzielanie informacji interesantom,

 • przyjmowanie i nadawanie faksów, obsługa poczty elektronicznej,

 • inne prace związane z obsługą sekretariatu.

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

 • wykształcenie min. średnie lub średnie branżowe w rozumieniu ustawy prawo oświatowe (mile widziane wykształcenie wyższe),

 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

 • swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu Microsoft Office,

 • dokładność, systematyczność, komunikatywność,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Kandydatów prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10.02.2021r. kompletu dokumentów zawierającego: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany odręcznie, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia oraz podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych na adres:

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Plac Czerwca 1976r. nr 1, 02-495 Warszawa

(z dopisaną na kopercie nazwą stanowiska – „sekretarka”)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy