Oferta pracy

Sekretarka

Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu

Wiejska 4

Warszawa

KANCELARIA SEJMU
BIURO PRAWNE I SPRAW PRACOWNICZYCH
 
zatrudni
SEKRETARKĘ
 w BIURZE SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH
 

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • załatwianie bieżących spraw zapewniających sprawne funkcjonowanie Biura Spraw Międzynarodowych, w tym obsługa dyrektora i wicedyrektorów,
 • wykonywanie innych czynności biurowych związanych z realizacją zadań biura,
 • rejestracja korespondencji w systemie IBM Lotus Notes,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy w systemie SAP,
 • gospodarowanie środkami trwałymi biura,
 • obsługa aplikacji e-wnioski (dostęp do baz informatycznych KS).

Ofertę kierujemy do kandydatów:

 • posiadających co najmniej wykształcenie średnie - preferowane kierunki to administracja i pokrewne,
 • ze znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,
 • z umiejętnością obsługi komputera na dobrym poziomie, w tym: MS Word, MS Excel,
 • o wysokiej kulturze osobistej,
 • punktualnych, skrupulatnych i systematycznych,
 • zdolnych do pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie,
 • komunikatywnych i wykazujących się umiejętnością pracy w zespole,
 • dyspozycyjnych.

Pożądane:

 • wiedza na temat struktury Sejmu oraz Kancelarii Sejmu,
 • znajomość regulacji w zakresie obiegu dokumentów,
 • umiejętność obsługi IBM Lotus Notes,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Mile widziane:

 • znajomość systemu SAP,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.


Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 2 listopada 2021 roku przez Internet: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/ofertyKS.xsp lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:

Kancelaria Sejmu
Biuro Prawne i Spraw  Pracowniczych
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
 
 
z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”.

Oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny, CV

2) oświadczenie:

a) Wyrażam zgodę*) na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane
przepisami prawa, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,         z późn. zm.)
- jeżeli zostały zawarte w dokumentach;

b) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelarię Sejmu oświadczenie:
Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, także do przyszłych procesów rekrutacji;

c) w przypadku zatrudnienia w Kancelarii Sejmu,
Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, Kancelaria Sejmu przetwarzała moje dane osobowe, inne niż wymagane przepisami prawa zawarte w CV, liście motywacyjnym
a także w dokumentach potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność          z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
 • poprzez e-mail: [email protected]

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:

 • przepisów prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040         z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915        z późn. zm),
 • innymi przepisami powszechnie obowiązującymi
 • zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 2 lat.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • w zakresie wynikającym z przepisów prawa - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć                          w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Ogłoszenie archiwalne