Ta oferta pracy jest nieaktualna od 92 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Sekretarz sądowy - staż

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • 2 - 4 tys. zł brutto
 • 2018-12-04

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  K-111-13/18

   OGŁOSZENIE O KONKURSIE

   Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), w związku z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu  urzędniczego  (Dz.U.2017.485 ze zm.)  

   Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu

  ogłasza konkurs na staż urzędniczy

  / docelowo sekretarz sądowy / w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ul. Sądowa 1

  (umowa o pracę na czas określony 1 roku na stanowisku stażysty, podczas którego osoba zatrudniona będzie pracować w Wydziale i jednocześnie uczestniczyć w zajęciach stażu urzędniczego, a po zdanym egzaminie zatrudnienie na stanowisku sekretarza sądowego na czas nieokreślony)

  1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 – w pełnym wymiarze etatu.

  Sekretarz sądowy - staż

  Miejsce pracy: Wrocław
  Wynagrodzenie: 2 - 4 tys. zł

   Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  • protokołowanie na rozprawach;
  • prowadzenie akt spraw podlegających właściwości wydziału;
  • sporządzanie korespondencji związanej z biegiem spraw;
  • sporządzanie wokand;
  • dołączanie do akt pism procesowych i dowodów doręczenia korespondencji sądowej;
  • archiwizowanie akt, przygotowywanie spisów zbiorczych do archiwum;
  • obsługa programu „Sędzia 2” i „ReCourt”
  • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  Wymaganie niezbędne:

  • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
  • biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nieposzlakowana opinia;
  • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

   Wymagania dodatkowe:  

  • umiejętność redagowania pism, dokumentów i informacji;
  • biegła znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych;
  • znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz znajomość zagadnień z zakresu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego;
  • pracowitość, dociekliwość, zaangażowanie;
  • dokładność, odpowiedzialność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • kreatywność;
  • komunikatywność, umiejętność inicjowania i podtrzymania dobrych relacji interpersonalnych;
  • odporność na stres;
  • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

  Oferujemy:

  Wynagrodzenie: 2 600 zł brutto/ miesiąc oraz dodatek za wieloletnią pracę wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) - zgodnie z art. 15 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Ponadto pracownikowi przysługiwać będą inne elementy wynagrodzenia wynikające z odrębnych przepisów (dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, świadczenia socjalne, nagroda roczna).

  • Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:
  • Kandydat składa następujące dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakładce oferty pracy);
  2. list motywacyjny;
  3. życiorys;
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (świadectwo dojrzałości);
  • oświadczenia kandydata dotyczące:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. nieposzlakowanej opinii;
  3. niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;

  (komplet oświadczeń do ew. pobrania na stronie internetowej sądu)

       6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przyszłej rekrutacji
           wraz z klauzulą informacyjną (dotyczy ewentualnej listy rezerwowej) - do probrania na stronie
           internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakładce oferty pracy.

  Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

  • Termin złożenia dokumentów: do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.
  • Miejsce i sposób złożenia dokumentów

  a) bezpośrednio na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, parter, w godzinach:poniedziałek: 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 8:00 – 15:00;

  b) drogą pocztową - w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


  Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

  „Konkurs na staż urzędniczy (sekretarz sądowy) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu” 

  na adres:

  Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu

  ul. Sądowa 1 50-046 Wrocław

  Informacje dodatkowe:

  • Konkurs składa się z trzech etapów: etap I weryfikacja zgłoszeń, etap II część praktyczna, etap III rozmowa kwalifikacyjna;
  • Po zakończeniu I etapu lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu (www.wroclaw.so.gov.pl zakładka: oferty pracy) w dniu 4 stycznia 2019 r. do godz. 15.00;
  • Etap II (test z pisania na komputerze) odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w pok. 018 (parter);
  • Etap III (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. o  godz. 11.30 w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w pok. 351 (III piętro);
  • Komunikat zawierający listę osób, które wygrały konkurs oraz listę rezerwową zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakładce oferty pracy najpóźniej w dniu 11 stycznia 2019 r. do godz. 15.00;
  • oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone;
  • dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać  w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego we Wrocławiu pod numerem telefonu 71 3704213;
  • prosimy o staranne przygotowanie i podpisanie dokumentów oraz zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu;
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail [email protected] lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1;
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.2018.917 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t)
   4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
   5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi oraz inną dokumentacją sądową;
   7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
   8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.);
   9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).;  

    

   Wrocław, 30.11.2018 r.

  ----