Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Sekretarz/Sekretarka

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w WejherowieO firmie

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie

Jana III Sobieskiego 277c

Wejherowo

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie i obsługa sekretariatu,

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji,

 • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

 • prowadzenie ewidencji wydawanych upoważnień,

 • prowadzenie rejestru wydawanych decyzji,

 • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Ośrodka,

 • prowadzenie rejestru faktur i rachunków,

 • rejestracja zwolnień lekarskich, wniosków urlopowych, wniosków do ZFŚS,

 • właściwe organizowanie pracy zapewniające należyte i terminowe wykonywanie zadań

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • m. innymi:

 • prowadzenie ksiąg uczniów szkoły,

 • kompletownie teczek osobowych uczniów,

 • prowadzenie rejestru wychowanków oraz ich spraw meldunkowych,

 • prowadzenie wszelakiej korespondencji dotyczącej spraw uczniów,

 • załatwianie spraw związanych ze skierowaniem ucznia do placówki

 • prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania (legitymacje, świadectwa szkolne)

 • wprowadzanie danych dotyczących uczniów i organizacji szkół do sprawozdania SIO

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego

 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

 • posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy, poczta elektroniczna, internet.

Mile widziane

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska

 • umiejętność sporządzania pism

 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

 • umiejętność współpracy w zespole

 • odporność na stres

 • komunikatywność

 • wysoka kultura osobista

To oferujemy

- praca w wymiarze pełnego etatu, w godzinach od 7 15 do 15 15, od poniedziałku do piątku,

- wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. poz. 936 z dnia 15 maja 2018 r. ze zmianami) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, wypłacane do końca każdego miesiąca,

- praca przy komputerze.

Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w marcu 2021 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty

1. podpisane odręcznie CV z dołączoną zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych pobraną ze strony OSW Nr 2 w Wejherowie, zakładka „O nas — RODO ochrona danych osobowych”,

2. podpisany odręcznie list motywacyjny,

3. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń,

6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. podpisane odręcznie oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku specjalisty

9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza w OSW Nr 2 w Wejherowie, Sobieskiego 277 c”. Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Sekretariacie OSW Nr 2.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 30.04.2021 r. godz. 9:00 -decyduje data wpływu do sekretariatu Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do OSW Nr 2 w Wejherowie po terminie nie będą rozpatrywane.

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest numer telefonu.

W trakcie naboru mogą być przeprowadzane testy lub rozmowy kwalifikacyjne.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po wstępnym sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym — zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej OSW Nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277 c.

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Będą przechowywane w Ośrodku, a dane osobowe pozyskane od Państwa w nadsyłanych CV przetwarzane, nie krócej niż trzy miesiące od daty naboru, maksymalnie do końca roku kalendarzowego po tym terminie a następnie niszczone.