BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Senior Buyer

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 21 dni
  15 Luty 2020
 • Specjalista

Tomorrow is our home.

W BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego z łatwością odkrywamy nowe idee: Jako wiodący producent sprzętów gospodarstwa domowego myślimy o rozwiązaniach podnoszących jakość życia. Nasze globalne marki Bosch, Siemens, Gaggenau i Neff, jak i nasze marki lokalne są źródłami innowacyjnych technologii – od rozpoznawania mowy po sztuczną inteligencję. Wykorzystując je do kreowania nowych doświadczeń użytkowników naszych sprzętów, analizujemy, prototypujemy, budujemy i wciąż się rozwijamy. Dołącz do nas i nadaj kierunek swojej karierze.

Senior Buyer
Miejsce pracy: Łódź
Twoje zadania
Oczekiwany profil
 • minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego specjalisty, kupca globalnego lub strategicznego
 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub ekonomicznym,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • bardzo wysoko rozwinięte kompetencje negocjacyjne i analityczne
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów zakupowych
 • silna motywacja do osiągania strategicznych celów firmy
 • gotowość do wyjazdów służbowych.
 • Budowanie i kształtowanie strategii zakupowych dla różnych grup asortymentowych 
 • Inicjowanie i wdrażanie strategicznych projektów zakupowych
 • Prowadzenie negocjacji warunków współpracy oraz umów handlowych zarówno z dostawcami krajowymi, jak i zagranicznymi
 • Szukanie optymalizacji kosztowych w swoim obszarze odpowiedzialności
 • Analiza rynku pod kątem poszukiwania potencjalnych dostawców dla wybranych kategorii i wdrażanie ich do biznesu
 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji z obecnymi dostawcami
 • Współpraca z innymi jednostkami BSH oraz szefami funkcjonalnymi z Regionu Europa
Oferujemy
O nas
 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach
 • Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Szeroki pakiet benefitów pozapłacowych w tym opiekę medyczną, ofertę sportowo-kulturalną oraz dofinansowanie do posiłków
Odwiedź stronę bsh-group.com/pl/kariera, by dowiedzieć się więcej o BSH Group. Dołącz do naszego zespołu! Znajdź właściwą przestrzeń do realizacji swoich ambicji zawodowych.
opis
 
Administrator danych
Informujemy, że w zależności od sytuacji administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z następujących podmiotów:
1. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w Centrali BSH w Warszawie.
 1. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Oddział Produkcji Dużego Sprzętu AGD (MDA) w Łodzi – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale w lokalizacji w Łodzi lub Wrocławiu.
  3. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie przy ulicy Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale.
Każdy z tych podmiotów jest określany poniżej jako „BSH”. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na poniższych zasadach.
Podstawa podania danych
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – określane dalej jako „RODO”, jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji i dalszych działań bezpośrednio z nią związanych. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody, a brak takiej zgody nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji wobec Państwa.
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • BSH przetwarza Państwa dane osobowe także w celach administracyjnych, prowadzenia wewnętrznej polityki kadrowej (w tym poprzez realizację programu „Rekrutuj z BSH” dla pracowników i osób spoza BSH), planowania finansowego, badania wydajności, bezpieczeństwa, weryfikacji przestrzegania wewnętrznych procedur i prawa oraz monitorowania realizacji obowiązków służbowych, obrony przed roszczeniami i naruszeniami prawa, jak również celach analitycznych i statystycznych, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BSH (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Państwa zgody w przypadku: (i) innych danych osobowych niż te, których BSH może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub (ii) gdy BSH przetwarza Państwa dane osobowe w związku z innymi postępowaniami rekrutacyjnymi, niż to w ramach którego przekazali Państwo swoje pierwsze zgłoszenie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W powyższych przypadkach oraz w innych przypadkach, gdy BSH prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrazili Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.
Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a następnie przez dalszy okres 3 lat (z związku z przepisami dotyczącymi roszczeń cywilnoprawnych) lub – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu cofnięcia przez Państwa tej zgody na przetwarzanie tych danych, które zostały przez Państwa podane ponad dane, których podanie jest określone prawem. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu wyrażenia zgody w tym zakresie.
Państwa prawa
Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach statystycznych i analitycznych.
Brak profilowania
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Organ ochrony danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane kontaktowe
Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Wycofania (odwołania) zgody na przetwarzanie danych można dokonać w każdym czasie poprzez wysłanie w tym zakresie oświadczenia e-mailem na adres [email protected] .
Bezpieczeństwo danych
BSH podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez BSH są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez BSH ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności odziały lub inne jednostki organizacyjne BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. oraz podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center, podmioty świadczące usługi medyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu BSH na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. BSH jednak nie wyklucza, że Państwa dane mogą zostać przekazane do takich Państw w przyszłości. W takim przypadku BSH podejmie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych np. implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania (kopię zastosowanych przez BSH zabezpieczeń będą wówczas Państwo mogli uzyskać kontaktując się ze BSH).
Informacje o zmianach
W przypadku przyszłych zmian w zakresie Państwa danych osobowych BSH zachęca do informowania jej o takich zmianach, zwłaszcza w przypadku aktualizacji danych przekazanych w złożonym przez Państwa CV i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.
DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów prawa (art. 22(1) §1 Kodeksu pracy), BSH w związku z rekrutacją, uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DODATKOWYCH DANYCH
Jeśli chcą Państwo podać dodatkowe dane, informujemy, że BSH będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody.
W takim przypadku prosimy o umieszczenie na CV i podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. [oddział w ____________]* moich danych osobowych, które zostały przeze mnie podane (w szczególności w CV oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach), a które wykraczają poza katalog danych, które BSH może przetwarzać na podstawie przepisów prawa, dla potrzeb rekrutacji (w tym wdrożenia pracowniczego, jeżeli zostanę przyjęty do pracy), w związku z którą ubiegam się o zatrudnienie w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.”
Prosimy o uzupełnienie nazwy oddziału, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w oddziale.
Udzielnie takiej zgody jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie zgody spowoduje, że BSH nie będzie mogła przetwarzać podanych przez Państwa dodatkowych danych osobowych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH
Jeżeli chcą Państwo , abyśmy przechowywali Państwa dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenia na CV i podpisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. [oddział w ____________]* moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w tym wdrożenia pracowniczego, jeżeli zostanę przyjęty do pracy), które odbywać się będą w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w okresie 3 lat od dnia wyrażenia przeze mnie niniejszej zgody.”
Prosimy o uzupełnienie nazwy oddziału, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w oddziale.
Udzielnie takiej zgody jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie zgody spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę w ewentualnych przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez BSH i będą Państwo musieli indywidualnie aplikować na wolne stanowiska.
 
Senior Buyer
 • Budowanie i kształtowanie strategii zakupowych dla różnych grup asortymentowych 
 • Inicjowanie i wdrażanie strategicznych projektów zakupowych
 • Prowadzenie negocjacji warunków współpracy oraz umów handlowych zarówno z dostawcami krajowymi, jak i zagranicznymi
 • Szukanie optymalizacji kosztowych w swoim obszarze odpowiedzialności
 • Analiza rynku pod kątem poszukiwania potencjalnych dostawców dla wybranych kategorii i wdrażanie ich do biznesu
 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji z obecnymi dostawcami
 • Współpraca z innymi jednostkami BSH oraz szefami funkcjonalnymi z Regionu Europa
 • minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego specjalisty, kupca globalnego lub strategicznego
 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub ekonomicznym,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • bardzo wysoko rozwinięte kompetencje negocjacyjne i analityczne
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów zakupowych
 • silna motywacja do osiągania strategicznych celów firmy
 • gotowość do wyjazdów służbowych.
 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach
 • Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Szeroki pakiet benefitów pozapłacowych w tym opiekę medyczną, ofertę sportowo-kulturalną oraz dofinansowanie do posiłków
 
Administrator danych
Informujemy, że w zależności od sytuacji administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z następujących podmiotów:
1. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w Centrali BSH w Warszawie.
 1. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Oddział Produkcji Dużego Sprzętu AGD (MDA) w Łodzi – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale w lokalizacji w Łodzi lub Wrocławiu.
  3. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie przy ulicy Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale.
Każdy z tych podmiotów jest określany poniżej jako „BSH”. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na poniższych zasadach.
Podstawa podania danych
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – określane dalej jako „RODO”, jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji i dalszych działań bezpośrednio z nią związanych. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody, a brak takiej zgody nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji wobec Państwa.
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • BSH przetwarza Państwa dane osobowe także w celach administracyjnych, prowadzenia wewnętrznej polityki kadrowej (w tym poprzez realizację programu „Rekrutuj z BSH” dla pracowników i osób spoza BSH), planowania finansowego, badania wydajności, bezpieczeństwa, weryfikacji przestrzegania wewnętrznych procedur i prawa oraz monitorowania realizacji obowiązków służbowych, obrony przed roszczeniami i naruszeniami prawa, jak również celach analitycznych i statystycznych, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BSH (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Państwa zgody w przypadku: (i) innych danych osobowych niż te, których BSH może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub (ii) gdy BSH przetwarza Państwa dane osobowe w związku z innymi postępowaniami rekrutacyjnymi, niż to w ramach którego przekazali Państwo swoje pierwsze zgłoszenie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W powyższych przypadkach oraz w innych przypadkach, gdy BSH prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrazili Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.
Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a następnie przez dalszy okres 3 lat (z związku z przepisami dotyczącymi roszczeń cywilnoprawnych) lub – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu cofnięcia przez Państwa tej zgody na przetwarzanie tych danych, które zostały przez Państwa podane ponad dane, których podanie jest określone prawem. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu wyrażenia zgody w tym zakresie.
Państwa prawa
Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach statystycznych i analitycznych.
Brak profilowania
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Organ ochrony danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane kontaktowe
Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Wycofania (odwołania) zgody na przetwarzanie danych można dokonać w każdym czasie poprzez wysłanie w tym zakresie oświadczenia e-mailem na adres [email protected] .
Bezpieczeństwo danych
BSH podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez BSH są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez BSH ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności odziały lub inne jednostki organizacyjne BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. oraz podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center, podmioty świadczące usługi medyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu BSH na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. BSH jednak nie wyklucza, że Państwa dane mogą zostać przekazane do takich Państw w przyszłości. W takim przypadku BSH podejmie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych np. implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania (kopię zastosowanych przez BSH zabezpieczeń będą wówczas Państwo mogli uzyskać kontaktując się ze BSH).
Informacje o zmianach
W przypadku przyszłych zmian w zakresie Państwa danych osobowych BSH zachęca do informowania jej o takich zmianach, zwłaszcza w przypadku aktualizacji danych przekazanych w złożonym przez Państwa CV i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.
DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów prawa (art. 22(1) §1 Kodeksu pracy), BSH w związku z rekrutacją, uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DODATKOWYCH DANYCH
Jeśli chcą Państwo podać dodatkowe dane, informujemy, że BSH będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody.
W takim przypadku prosimy o umieszczenie na CV i podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. [oddział w ____________]* moich danych osobowych, które zostały przeze mnie podane (w szczególności w CV oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach), a które wykraczają poza katalog danych, które BSH może przetwarzać na podstawie przepisów prawa, dla potrzeb rekrutacji (w tym wdrożenia pracowniczego, jeżeli zostanę przyjęty do pracy), w związku z którą ubiegam się o zatrudnienie w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.”
Prosimy o uzupełnienie nazwy oddziału, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w oddziale.
Udzielnie takiej zgody jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie zgody spowoduje, że BSH nie będzie mogła przetwarzać podanych przez Państwa dodatkowych danych osobowych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH
Jeżeli chcą Państwo , abyśmy przechowywali Państwa dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenia na CV i podpisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. [oddział w ____________]* moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w tym wdrożenia pracowniczego, jeżeli zostanę przyjęty do pracy), które odbywać się będą w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w okresie 3 lat od dnia wyrażenia przeze mnie niniejszej zgody.”
Prosimy o uzupełnienie nazwy oddziału, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w oddziale.
Udzielnie takiej zgody jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie zgody spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę w ewentualnych przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez BSH i będą Państwo musieli indywidualnie aplikować na wolne stanowiska.
 

Ogłoszenie archiwalne