Ta oferta pracy jest nieaktualna od 183 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Senior Java Developer – Team Lead

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 18.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SMEX DIGITAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Company Description

  • SMEx Digital is global provider of Application Development and Application Consulting services specialising in Enterprise Applications and DevOps projects. We provide 360 degree App Development and DevOps services that can be utilised at any stage of the project life cycle.
  • We have worked with a number of Enterprises to build highly effective Scrum Teams and delivered successful products to the global market including one of big four global Accounting Firms.
  • We are a modern and diverse workplace. We have highly skilled and experienced team members in Brisbane, Sydney, Melbourne, Johannesburg and Hyderabad and we are a Partner of Silver Level Microsoft and ISTQB. We have competencies in App Development, Cloud Platform and Software Testing.

  Informacje o Firmie

  • SMEx Digital jest międzynarodową firmą zajmującą się tworzeniem aplikacji oraz oferującą konsulting i doradztwo w tym zakresie, specjalizującą się w projektach korporacyjnych i projektach w modelu DevOps. Tworzymy aplikacje 360 stopni oraz przy użyciu narzędzi DevOps, które mogą zostać wykorzystane w każdym cyklu życia projektu.
  • Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami w celu zbudowania wysoce efektywnych zespołów pracujących w oparciu o metodykę Scrum, dostarczając na globalny rynek skutecznych produktów, m. in. dla jednej z czterech największych firm księgowych na świecie.
  • Jesteśmy nowoczesnym pracodawcą, dbającym o różnorodność. Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści wchodzący w skład zespołów pracujących w Brisbane, Sydney, Melbourne, Johannesburgu i Hajdarabadzie; Jesteśmy także partnerami Silver Level Microsoft i ISTQB. Posiadamy wysokie kwalifikacje w zakresie tworzenia aplikacji, Cloud Platform i testowania oprogramowania.

  Senior Java Developer –Team Lead

  Miejsce pracy: Wrocław

  Job Description

  • The Senior Full Stack Java Developer – Team Lead is responsible for proactively leading a team of highly skilled developers and delivering complex software development projects across a variety of products and technologies.
  • As an experienced Development Team Leader, whilst being highly technical and hands-on capable, you will lead development projects across predominantly Java, Groovy and Grails technologies. Managing the successful delivery of projects will require you to plan, coordinate and lead activities across the full delivery lifecycle. This will include working closely with internal and external Stakeholders, Delivery Leads and Managers, Architects, Designers, Developers and Business Analysts, to ensure Deliverables are met.
  • Working closely with other team leaders you will ensure the structured and coordinated planning of your team’s development.

  Opis stanowiska pracy

  • Senior Full Stack Java Developer – Team Lead odpowiedzialny będzie za proaktywne kierowanie zespołem wysoko wykwalifikowanych programistów i realizację złożonych projektów z zakresu tworzenia oprogramowania obejmującego różnorodne produkty i technologie.
  • Jako doświadczona osoba, posiadająca szerokie umiejętności techniczne i praktyczne, Senior Java Developer – Team Lead będzie kierował projektami głównie w technologiach Java, Groovy i Grails. Skuteczne zarządzanie projektami będzie wymagało planowania, koordynowania i prowadzenia działań przez cały okres ich realizacji. Powyższe obejmie ścisłą współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi podmiotami wskazanymi przez pracodawcę zaangażowanymi w realizację projektu, współpracę z delivery leads, menadżerami, architektami, projektantami, developerami i analitykami biznesowymi w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
  • Senior Java Developer – Team Lead odpowiedzialny będzie także za ścisłą współpracę z pozostałymi kierownikami zespołów, celem zagwarantowania odpowiedniej organizacji i koordynacji prac kierowanego przez niego zespołu.

  Requirements

  Mandatory

  • Experience with Stakeholders, Product Owners or Project Managers
  • Experience working with Java, Groovy, Grails and SQL Databases
  • Experience working with ALM Tools such as VSTS or Atlassian Stack and Git
  • Experience mentoring Junior Software Developers
  • Experience working with AngularJS, ReactJS, HTML and CSS
  • Excellent written and verbal English skills
  • Excellent time management and task prioritisation skills

  Desirable

  • Experience as Team Lead
  • Experience with ElasticSearch
  • Experience with Amazon Web Services (AWS)
  • Experience with Linux

   

  Wymagania

  Obowiązkowe

  • Doświadczenie we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w projekt, właścicielami lub kierownikami projektów,
  • Doświadczenie w pracy z systemami Java, Groovy, Grails oraz bazami danych SQL,
  • Doświadczenie w pracy z narzędziami ALM takimi jak VSTS lub Atlassian Stack i Git,
  • Doświadczenie we wspieraniu rozwoju zawodowego  Junior Software Developers,
  • Doświadczenie w pracy z systemami AngularJS, ReactJS, HTML lub CSS,
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • Rozwinięte umiejętności w zakresie zarządzania czasem pracy i priorytetyzacji zadań.

  Stanowiące dodatkowy atut

  • Doświadczenie w kierowaniu zespołem
  • Doświadczenie w zakresie ElasticSearch
  • Doświadczenie w zakresie Amazon Web Services (AWS)
  • Doświadczenie w zakresie Linux

   

  We Offer

  • Career growth opportunities,
  • Working in a great global team,
  • Flexible working conditions.

  Oferujemy

  • Możliwości rozwoju kariery
  • Pracę w dużej międzynarodowej korporacji
  • Elastyczne warunki pracy

  Required documents:

  - Curriculum Vitae - only in English

  If you are interested, please send your CV via Aplikuj button below.

  Wymagane dokumenty:

  - Curriculum Vitae - wyłącznie w języku angielskim.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do SMEX DIGITAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. PL. Solny 14/3, 50-062 Wrocław (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


  Zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  1) imię (imiona) i nazwisko;

  2) imiona rodziców;

  3) datę urodzenia;

  4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

  5) wykształcenie;

  6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Jeżeli chcesz przekazać SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. więcej informacji o sobie, wraz z CV prześlij oświadczenie o następującej treści:

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych (w tym CV i liście motywacyjnym), które wykraczają poza zakres danych wskazanych w art. 22 (1) § 1 kodeksu pracy, przez SMEX DIGITAL POLAND Sp. z o.o. (Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław), w celu realizacji procesu rekrutacji.”

  Jeżeli chcesz by SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. przetwarzała Twoje dane osobowe również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, wraz z CV prześlij oświadczenie o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych (w tym CV i liście motywacyjnym) przez SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez spółkę.

  Podczas procesu rekrutacji korzystamy ze wsparcia partnerów należących do naszej grupy kapitałowej, w tym SMEX SOUTH AFRICA z siedzibą w Republice Południowej Afryki oraz SMEX AUSTRALIA PTY LTD z siedzibą w Australii. Jeśli zgadzasz się, by podczas procesu rekrutacji Twoje dane były przesyłane do tych podmiotów, wraz z CV prześlij oświadczenie o następującej treści:

  „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w tym w CV i liście motywacyjnym), do SMEX SOUTH AFRICA z siedzibą w Republice Południowej Afryki (RPA) oraz SMEX AUSTRALIA PTY LTD z siedzibą w Australii w celu realizacji procesu rekrutacji. Jestem przy tym świadomy tego, że Republika Południowej Afryki i Australia nie zostały uznane przez Komisję Europejską za państwa zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz że SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. nie zawarła standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych ani nie posada wiążących reguł korporacyjnych.”

  Wyrażenie powyższych zgód jest całkowicie dobrowolne, brak wyrażenia zgody nie wpływa w żaden sposób na proces rekrutacji. W przypadku braku zgody lub jej cofnięcia, dane osobowe nie będą przetwarzane we wskazany w zgodzie sposób. WAŻNE- jeśli nie wyrażasz zgody na przesyłanie Twoich danych do państw trzecich, dokumenty aplikacyjne wyślij listem poleconym na adres siedziby SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o.: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław.

  *** *** ***

  According to art. 22 (1) § 1 of the Labour Code, the employer has the right to request from the person applying for employment personal data including:

  1) first name (first names) and last name;

  2) names of parents;

  3) date of birth;

  4) place of residence (address for correspondence);

  5) education;

  6) the course of previous employment.

  If you want to give SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. more information about yourself, while sending your CV please attach the following statement:

  “I give my consent to data processing of my personal data set out in recruitment documents (including CV and resume) which are not indicated in Art. 22(1) § 1 of the Labour Code, by SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. (Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław) for the purpose of recruitment process”.

  If you want SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. to process your personal data for the purpose of future recruitment processes, while sending your CV please attach the following statement:

   “I give my consent to data processing of my personal data set out in recruitment documents (including CV and resume) by SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. for 1 year from the end of this recruitment process, for the purpose of taking part in future recruitment processes organised by the company.”

  During the recruitment process, we use the support of partners belonging to our capital group, including SMEX SOUTH AFRICA with its seat in the Republic of South Africa and SMEX AUSTRALIA PTY LTD with its seat in Australia. If you give your consent to transferring your personal data to these entities, while sending your CV please attach the following statement:

  “I give my voluntary consent to transferring of my personal data set out in recruitment documents (including CV and resume) to SMEX SOUTH AFRICA with its seat in Republic of South Africa (RPA) and SMEX AUSTRALIA PTY LTD with its seat in Australia for the purpose of recruitment process. I am aware that  Republic of South Africa and Australia do not ensure the adequate level of personal data protection and that SMEX DIGITAL Poland sp. z o.o. has not concluded standard contractual clauses with data recipient nor biding corporate rules.”

  The above consents are completely voluntary and does not affect the recruitment process for the candidate. If the consent is not granted or withdrawn, SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. will not process personal data in the manner indicated in the consent form. IMPORTANT- if You do not give Your consent on data transferring to third countries please send Your application documents as a registered letter on the address of Company’s seat:  SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o.: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA/INFORMATION ON PROCESSING OF CANDIDATE’S PERSONAL DATA

   

  SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych. Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji./SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. is especially committed to protection of personal data. Below you will find information about processing your personal data in a recruitment process.

   

  Administrator danych osobowych/Controller of personal data

  Administratorem Twoich danych jest SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694930 (dalej zwana Administratorem)./The controller of your personal data is SMEX DIGITAL POLAND sp. z o.o. with its seat in Wrocław, Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, entered into the National Court Register of entrepreneurs (KRS) under number 0000694930 (hereinafter referred to as the Controller).

  Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych/Contact data in cases concerning personal data processing

  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem można kontaktować się pisemnie pod adresem Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław./The Controller has not appointed a data protection officer. In all cases related to personal data processing and exercising rights in connection with data processing you can write to Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław.

  Cel przetwarzania danych osobowych/Purpose of personal data processing

  Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz./ The Controller will process your personal data for the purpose of recruitment process for the position you apply for.

  Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe również na cele przyszłych procesów rekrutacyjnych, tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę./The Controller will process your personal data also for the purpose of future recruitment processes only if you consent to it.

  Podczas procesu rekrutacyjnego Administrator będzie oceniał Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, o które się ubiegasz oraz testował Twoje zdolności i umiejętności, tak by wybrać odpowiednią osobę./During the recruitment process the Controller will assess your qualifications to work in the position you apply for and test your skills and abilities in order to choose the best candidate.

  Podstawa przetwarzania danych osobowych/Legal basis for personal data processing

  Administrator będzie przetwarzał Twoje imię, nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia na podstawie przepisu prawa - art. 221 § 1 Kodeksu pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO*)./The Controller will process your name, surname, your parents’ name, date of birth, place of residence (address for correspondence), education and employment history under provision of law - Art. 221 § 1 of Labour Code (legal basis: Art. 6 section 1 letter c of GDPR*).

   

  Jeżeli w liście motywacyjnym lub CV przekażesz Administratorowi inne dane osobowe, niż wskazane powyżej, będą one przetwarzane tylko na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO)./If you disclose other personal data in you CV or resume to the Controller, they will be processed only on a basis of your consent (legal basis: Art. 6 section 1 letter a of GDPR).

   

  Odbiorcy danych osobowych/Personal data recipients

  Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom należącym do jego grupy kapitałowej oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT, kadr, księgowości i rekrutacji – które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami./The Controller can provide your personal data to entities from its capital group and the entities providing services in the field of IT, human resources, accountancy and recruitment – which process personal data only on a basis of agreements signed with the Controller and in accordance with its instructions.

  Okres przetwarzania danych osobowych/Personal data processing period

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji./Your personal data will be processed by the Controller for the time of recruitment process.

  Po zakończeniu procesu rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez kolejny rok w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych tylko na podstawie Twojej dobrowolnej zgody./After the recruitment process, your personal data can be processed for another year for the purpose of future recruitment processes only on a basis of your voluntary consent.

  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych/Transfer of personal data to third countries and international organisations

  Administrator przekaże Twoje dane osobowe podmiotowi z grupy kapitałowej Administratora - SMEX SOUTH AFRICA z siedzibą w Republice Południowej Afryki oraz SMEX AUSTRALIA PTY LTD w Australii w celu wsparcia procesu rekrutacyjnego./The Controller will transfer personal data to the entities from the Controller’s capital group – SMEX SOUTH AFRICA seated in Republic of South Africa and SMEX AUSTRALIA PTY LTD seated in Commonwealth of Australia or to the entities providing IT services to support the recruitment process.

  Administrator informuje, że w związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Republikę Południowej Afryki oraz Australię traktuje się jako państwo trzecie nie zapewniające odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W związku z tym Administrator podejmie kroki techniczne i organizacyjne by zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych. Administrator nie zawarł standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych ani nie posada wiążących reguł korporacyjnych./The Controller informs that due to the lack of a decision of the European Commission regarding the determination of an appropriate level of protection of personal data, the Republic of South Africa and Commonwealth of Australia is treated as a third countries that do not ensure an adequate level of protection of personal data. Therefore, the Controller will take appropriate technical and organizational security measures to ensure an adequate level of security when transferring personal data. The Controller has not concluded standard contractual clauses with data recipient nor biding corporate rules.

  Przekazanie danych do państwa trzeciego odbędzie wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody./Transfer of Your personal data to a third country may be done exclusively under Your consent. 

  W każdej chwili będziesz miał prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego./You will have a right to obtain a copy of your personal data transferred to a third country in any time.

  Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych/Data protection rights

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych./In connection with the processing of your personal data, you have the right to access your data, to demand rectification, erasure or restriction of the processing of personal data as well as the right to data portability;

  Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem./If personal data is processed on the basis of your consent, you have the right to withdraw it at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;

  Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację./If the personal data are processed on the basis of the legitimate interest of the Controller, you have the right to object to their processing due to your special situation.

  W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z Administratorem pisemnie na adres: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław./In order to claim the above rights, please contact the Controller on address: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych./If you believe that your data is being processed in violation of the data protection law, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Skutki nieprzekazania danych osobowych/Consequences of not providing personal data

  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym za wyjątkiem przekazania danych osobowych na podstawie zgody które jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym./Provision of personal data is voluntary, but required to take part in the recruitment process except for a provision of personal data on the basis of consent that is completely voluntary and has no effect on the possibility of participating in the recruitment process.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.