Oferta pracy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Senior PV Designer - Starszy Projektant farm fotowoltaicznych

CHINT SOLAR POLAND sp. z o.o.O firmie

 • Bydgoszcz, Toruń

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 05 sie 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista

CHINT SOLAR POLAND sp. z o.o.

 

CHINT SOLAR POLAND sp. z o.o.

Senior PV Designer

The CHINT Group, Astronergy's parent company and its largest shareholder, is one of the world's leading companies specializing in photovoltaic technology, energy transmission and power grids. The CHINT Group supplies customers in over 90 countries and is one of the largest technology companies in China. It has 2,000 distribution centers and over 40 offices around the world. In the photovoltaic power plants sector, it has a portfolio of over 6 GW worldwide.

Grupa CHINT, spółka matka Astronergy i jej największy udziałowiec, jest jedną z wiodących firm na świecie specjalizujących się w technologiach fotowoltaicznych, przesyle energii i sieciach energetycznych. Grupa CHINT zaopatruje klientów w ponad 90 krajach i jest jedną z największych firm technologicznych w Chinach. Posiada 2000 centrów dystrybucyjnych i ponad 40 biur na całym świecie. W sektorze farm fotowoltaicznych posiada portfel ponad 6 GW na całym świecie.

Senior PV Designer - Starszy Projektant farm fotowoltaicznych

Miejsce pracy: Bydgoszcz, Toruń

Responsibility for all aspects of designing photovoltaic power plants:

 • Concept construction and design of ground-based photovoltaic power plants with connections.
 • Creating concept drawings for land development and technical drawings necessary for the implementation of design works.
 • Analysis of new technical solutions needed in the implementation of projects.
 • Selection of optimal components for photovoltaic installations and energy storage.
 • Independent preparation of projects and technical documentation for solar farms.
 • Technical analysis of the possibility of implementing photovoltaic projects on the basis of the required documents, materials and local visions.
 • Obtaining permits and administrative decisions (environmental decisions, development conditions, connection conditions, building permits).
 • Preparation of technical documentation as well as arrangements and notifications to the Distribution Network Operator.
 • Supervision over project schedules and project documentation.
 • Supervising and coordinating with engineering consulting firm or other third parties.    
 • Provide technical support and guidance to team or subcontractor throughout the lifecycle of the PV projects 

Odpowiedzialność za wszystkie aspekty projektowania elektrowni fotowoltaicznych:

 • Koncepcja budowy i projektowania naziemnych elektrowni fotowoltaicznych wraz z przyłączami.
 • Tworzenie rysunków koncepcyjnych zagospodarowania terenu oraz rysunków technicznych niezbędnych do realizacji prac projektowych.
 • Analiza nowych rozwiązań technicznych potrzebnych przy realizacji projektów.
 • Dobór optymalnych komponentów do instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii.
 • Samodzielne przygotowywanie projektów i dokumentacji technicznej dla farm fotowoltaicznych.
 • Analiza techniczna możliwości realizacji projektów fotowoltaicznych na podstawie wymaganych dokumentów, materiałów i wizji lokalnych.
 • Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych (decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, pozwolenia na budowę).
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i zgłoszeń do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
 • Nadzór nad harmonogramami projektów i dokumentacją projektową.
 • Nadzorowanie i koordynacja z inżynieryjną firmą konsultingową lub innymi stronami trzecimi.
 • Zapewnienie wsparcia technicznego i wskazówek zespołowi lub podwykonawcy przez cały cykl projektów fotowoltaicznych

Candidate's qualifications:

 • Higher technical education (Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics).
 • Experience in designing photovoltaic power plants.
 • Experience in designing power lines and MV stations.
 • Knowledge of the principles of designing LV, MV and WN electrical installations.
 • Knowledge of the applicable construction law and administrative procedures.
 • Unlimited building qualifications to design installations, electrical and power devices.
 • Experience in project consultations with DSOs.
 • Orientation in obtaining administrative decisions (environmental decisions, development conditions, connection conditions, building permits).
 • Knowledge of PV installation software (PV Syst, PV Sol, Sol Invest or similar).
 • SEP D and E licenses, UDT with PV.
 • Ability to organize and coordinate the design process.
 • Ability to work with documentation related to the implementation of the investment process
 • Knowledge of the English and experience working in an international environment is preferred.
 • Driving license. B.

Kwalifikacje Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechnika, energetyka, elektronika).
 • Doświadczenie w projektowaniu elektrowni fotowoltaicznych.
 • Doświadczenie w projektowaniu linii elektroenergetycznych i stacji SN.
 • Znajomość zasad projektowania instalacji elektrycznych NN, SN i WN.
 • Znajomość obowiązującego prawa budowlanego i procedur administracyjnych.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Doświadczenie w konsultacjach projektowych z OSD.
 • Orientację w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, pozwolenia na budowę).
 • Znajomość oprogramowania do instalacji PV (PV Syst, PV Sol, Sol Invest lub podobne).
 • Licencje SEP D i E, UDT z PV.
 • Umiejętność organizowania i koordynowania procesu projektowania.
 • Umiejętność pracy z dokumentacją związaną z realizacją procesu inwestycyjnego
 • Preferowana jest znajomość języka angielskiego i doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Prawo jazdy kat.B

We offer:

 • Attractive salary depending on your qualifications and experience.
 • Flexible form of employment: employment contract or B2B contact.
 • Possibility of completely remote work.
 • Opportunity to work in an international environment.
 • Opportunity to work on interesting projects in the country and abroad.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. 
 • Atrakcyjna forma zatrudnienia: umowa o pracę lub kontakt b2b.
 • Możliwość pracy całkowicie zdalnej. 
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. 
 • Możliwość pracy przy interesujących projektach na terenie kraju i za granicą.


 

CHINT SOLAR POLAND sp. z o.o.

Senior PV Designer

The CHINT Group, Astronergy's parent company and its largest shareholder, is one of the world's leading companies specializing in photovoltaic technology, energy transmission and power grids. The CHINT Group supplies customers in over 90 countries and is one of the largest technology companies in China. It has 2,000 distribution centers and over 40 offices around the world. In the photovoltaic power plants sector, it has a portfolio of over 6 GW worldwide.

Grupa CHINT, spółka matka Astronergy i jej największy udziałowiec, jest jedną z wiodących firm na świecie specjalizujących się w technologiach fotowoltaicznych, przesyle energii i sieciach energetycznych. Grupa CHINT zaopatruje klientów w ponad 90 krajach i jest jedną z największych firm technologicznych w Chinach. Posiada 2000 centrów dystrybucyjnych i ponad 40 biur na całym świecie. W sektorze farm fotowoltaicznych posiada portfel ponad 6 GW na całym świecie.

Senior PV Designer - Starszy Projektant farm fotowoltaicznych

Responsibility for all aspects of designing photovoltaic power plants:

 • Concept construction and design of ground-based photovoltaic power plants with connections.
 • Creating concept drawings for land development and technical drawings necessary for the implementation of design works.
 • Analysis of new technical solutions needed in the implementation of projects.
 • Selection of optimal components for photovoltaic installations and energy storage.
 • Independent preparation of projects and technical documentation for solar farms.
 • Technical analysis of the possibility of implementing photovoltaic projects on the basis of the required documents, materials and local visions.
 • Obtaining permits and administrative decisions (environmental decisions, development conditions, connection conditions, building permits).
 • Preparation of technical documentation as well as arrangements and notifications to the Distribution Network Operator.
 • Supervision over project schedules and project documentation.
 • Supervising and coordinating with engineering consulting firm or other third parties.    
 • Provide technical support and guidance to team or subcontractor throughout the lifecycle of the PV projects 

Odpowiedzialność za wszystkie aspekty projektowania elektrowni fotowoltaicznych:

 • Koncepcja budowy i projektowania naziemnych elektrowni fotowoltaicznych wraz z przyłączami.
 • Tworzenie rysunków koncepcyjnych zagospodarowania terenu oraz rysunków technicznych niezbędnych do realizacji prac projektowych.
 • Analiza nowych rozwiązań technicznych potrzebnych przy realizacji projektów.
 • Dobór optymalnych komponentów do instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii.
 • Samodzielne przygotowywanie projektów i dokumentacji technicznej dla farm fotowoltaicznych.
 • Analiza techniczna możliwości realizacji projektów fotowoltaicznych na podstawie wymaganych dokumentów, materiałów i wizji lokalnych.
 • Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych (decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, pozwolenia na budowę).
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i zgłoszeń do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
 • Nadzór nad harmonogramami projektów i dokumentacją projektową.
 • Nadzorowanie i koordynacja z inżynieryjną firmą konsultingową lub innymi stronami trzecimi.
 • Zapewnienie wsparcia technicznego i wskazówek zespołowi lub podwykonawcy przez cały cykl projektów fotowoltaicznych

Candidate's qualifications:

 • Higher technical education (Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics).
 • Experience in designing photovoltaic power plants.
 • Experience in designing power lines and MV stations.
 • Knowledge of the principles of designing LV, MV and WN electrical installations.
 • Knowledge of the applicable construction law and administrative procedures.
 • Unlimited building qualifications to design installations, electrical and power devices.
 • Experience in project consultations with DSOs.
 • Orientation in obtaining administrative decisions (environmental decisions, development conditions, connection conditions, building permits).
 • Knowledge of PV installation software (PV Syst, PV Sol, Sol Invest or similar).
 • SEP D and E licenses, UDT with PV.
 • Ability to organize and coordinate the design process.
 • Ability to work with documentation related to the implementation of the investment process
 • Knowledge of the English and experience working in an international environment is preferred.
 • Driving license. B.

Kwalifikacje Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechnika, energetyka, elektronika).
 • Doświadczenie w projektowaniu elektrowni fotowoltaicznych.
 • Doświadczenie w projektowaniu linii elektroenergetycznych i stacji SN.
 • Znajomość zasad projektowania instalacji elektrycznych NN, SN i WN.
 • Znajomość obowiązującego prawa budowlanego i procedur administracyjnych.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Doświadczenie w konsultacjach projektowych z OSD.
 • Orientację w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, pozwolenia na budowę).
 • Znajomość oprogramowania do instalacji PV (PV Syst, PV Sol, Sol Invest lub podobne).
 • Licencje SEP D i E, UDT z PV.
 • Umiejętność organizowania i koordynowania procesu projektowania.
 • Umiejętność pracy z dokumentacją związaną z realizacją procesu inwestycyjnego
 • Preferowana jest znajomość języka angielskiego i doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Prawo jazdy kat.B

We offer:

 • Attractive salary depending on your qualifications and experience.
 • Flexible form of employment: employment contract or B2B contact.
 • Possibility of completely remote work.
 • Opportunity to work in an international environment.
 • Opportunity to work on interesting projects in the country and abroad.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. 
 • Atrakcyjna forma zatrudnienia: umowa o pracę lub kontakt b2b.
 • Możliwość pracy całkowicie zdalnej. 
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. 
 • Możliwość pracy przy interesujących projektach na terenie kraju i za granicą.

Ogłoszenie archiwalne