Oferta pracy

Skarbnik gminy

URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE

  • Mazowiecka 34, Czyżew
    Czyżew, podlaskie
  • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular)
  • praca stacjonarna

URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE

Mazowiecka 34

Czyżew

Twój zakres obowiązków

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu gminy, odpowiada za prowadzenia rachunkowości jednostki, opracowuje wieloletnią prognozę finansową i budżet gminy oraz sprawuje nadzór nad jego wykonaniem, dyspozycji środkami pieniężnymi gminy, dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a także nadzoruje i koordynuje pracę Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Czyżewie.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności;

1) opracowywanie budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz procedurą ustaloną przez Radę Miejską;

2) przygotowywanie i realizacja Wieloletniej Prognozy finansowej gminy,

3) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

4) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, dokonywanie analizy budżetu;

5) opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków gminy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

6) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

7) sporządzanie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych ;

8) nadzór nad wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych;

9) opracowywanie projektów wewnętrznych unormowań Urzędu zapewniających prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej;

10) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę;

11) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ustalaniem należności budżetu i ich windykacją;

12) nadzorowanie gospodarki kasowej gminy i obiegu dokumentów oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania środkami finansowymi;

13) pełnienie funkcji koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF);

14) współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, bankami i instytucjami finansowymi w zakresie wykonywania budżetu gminy;

15) wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska i upoważnień lub poleceń Burmistrza.

Nasze wymagania

III. Wymagania wobec kandydata

1. Wymagania niezbędne

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) wobec kandydata nie została prawomocnie orzeczona kara za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Mile widziane

2. Wymagania dodatkowe

1) umiejętność kierowania zespołem;

2) znajomość komputerowych programów do księgowości budżetowej i kadrowo-płacowej firmy INFO-SYSTEM Groszek

3) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w szczególności:

− ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- ustawy Ordynacja podatkowa,

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

- ustawa o podatku rolnym,

- ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,

- ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

To oferujemy

IV a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) praca siedząca;

2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

3) niezbędna duża samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, kreatywność, dyspozycyjność.

IV b. Informacja o wynagrodzeniu

Wynagrodzenie od 8 tyś. zł do 12 tys. zł

V. Wymagane dokumenty

1. Należy złożyć:

1) życiorys (CV) z kontaktowym numerem telefonu*;

2) list motywacyjny;

3) oświadczenie o tym, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie o tym, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o tym, że kandydat posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

6) oświadczenie, że wobec kandydata nie została prawomocnie orzeczona kara za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko skarbnika Gminy Czyżew ;

8) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;

9) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony do ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do pobrania w Referacie Organizacyjnym Urzędu miejskiego w Czyżewie, pok. Nr 1).

2. Dokumenty wymienione w pkt 1–7 i 9 muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata.

3. Kopie dokumentów wymienionych w pkt 8 muszą być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

1. Dokumenty, o których mowa w pkt V należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Urząd Miejski w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew lub składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czyżewie, pok. Nr 1, w terminie do 19 września 2022 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Czyżew”.

2. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie będą brane pod uwagę w kolejnej rekrutacji.

3. Urząd Miejski w Czyżewie powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

*) Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z kandydatem.

przewidywany termin zatrudnienia - listopad 2022 r.