Ta oferta pracy jest nieaktualna od 141 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Ślusarz - Konserwator w Dziale Technicznym

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 30.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  Administracja Osiedla "Bielany" w Warszawie ul. Daniłowskiego 3
  poszukuje osoby na stanowisko:

  ślusarz - konserwator w Dziale Technicznym

  Miejsce pracy: Warszawa

  Dzielnica Żoliborz

  Wymagania:

  • zatrudnienie od 01.01.2019 r.;
  • spawanie elektryczne;
  • wykształcenie co najmniej zawodowe;
  • minimum 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku;
  • odpowiedzialność i zaangażowanie.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
  • świadczenia socjalne.   

  CV należy przesyłać w terminie do 30.11.2018 r. za pomoca przycisku aplikuj lub składać pocztą lub osobiście w Sekretariacie WSM Administracji Osiedla "Bielany" pok. nr 5 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "ślusarz - konserwator".

  Prosimy o dołączenia do aplikacji następującej klauzuli:" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową Administrację Osiedla "Bielany" z siedzibą w 01- 833 Warszawie, ul. Daniłowskiego 3 , na stanowisko ślusarz – konserwator zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Zostałem/zostałam poinformowany(a), iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ".

  WSM zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Rekrutacja trwa do dnia 04.12.2018 r. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach kandydat powinien wyrazić na to zgodę.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że;

  1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074605, www.wsm.pl

  2) W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  4) Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;

  5) WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

  6) WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

  7) Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje - przez okres 1 roku po zakończeniu roku, w którym była wyrażona na to zgoda. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania

  8) Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  9) W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  10) Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji

  11) W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.

  12) WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.