Oferta pracy

Specjalista - Administrator Sieci w Dziale Informatyki i Multimediów

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w ŁodziO firmie

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi

Targowa 1/3

Łódź

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3
ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy:
Specjalista - Administrator sieci w Dziale Informatyki i Multimediów
w wymiarze 1 etatu

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • zarządzanie/administracja systemami IT
 • dbałość o bezpieczeństwo systemów IT
 • monitoring funkcjonowania usług
 • tworzenie kopii zapasowych
 • współpraca z dostawcami sprzętu i oprogramowania
 • planowanie rozwoju pozostających pod opieką systemów IT
 • przeprowadzanie testów i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
 • nadzór nad prowadzeniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu teleinformatycznego

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, elektronika
 • na stanowisko specjalisty – przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
 • na stanowisko administratora sieci - przynajmniej 4 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku a także: umiejętność zarządzania siecią LAN/WAN, siecią WiFi, środowiskiem serwerów fizycznych i wirtualnych (w oparciu o VmWare, Citrix) a także znajomość systemów Windows Server (Active Directory, DNS, DHCP, RADIUS, GPO, File Server) oraz Linux
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej i komunikację z producentami sprzętu i oprogramowania

Wymagania dodatkowe na stanowisko administratora sieci:

 • zarządzanie serwerami pocztowymi (np. fortimail)
 • zarządzanie centralami telefonicznymi (Asterisk)
 • obsługa zagadnień chmurowych (Azure, AWS)

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

**druki do pobrania na stronie ec1lodz.pl


 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 7 na stanowisko Specjalisty/Administratora sieci w Dziale Informatyki i Multimediównależy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:

 

EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 31 stycznia 2021 roku
 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).

Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy