Specjalista - Administrator systemów

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNYO firmie

 • Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Warszawa

Warszawa

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista - Administrator systemów

Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WSOiO.1110.87.2019

 Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami informatycznymi wspomagającymi pracę Sądu,
 • monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności systemów i wydajności systemów produkcyjnych,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji prac,
 • opracowanie i realizacja procedur związanych z utrzymaniem systemów informatycznych NSA,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym w zakresie obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie przewidzianym dla Wydziału Informatyki,
 • wsparcie Wydziału Informatyki w realizacji wszelkich innych zadań.

Wymagania:

 • udokumentowana (wykształcenie, kursy, szkolenia) wiedza techniczna w zakresie informatyka, elektronika, telekomunikacja i pokrewne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zaawansowana znajomość systemów operacyjnych Linux oraz MS Windows (klient/ serwer, Active Directory),
 • znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość środowisk sieciowych LAN i WAN,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel),
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych,
 • umiejętności analityczne.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury, środowisk, systemów IT,
 • wiedza z technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu), wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją udzielaną osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych*,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach (np. CV) – jeśli w zakresie tych danych znajdują się szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*

I. Informacja udzielana osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych (art. 13 RODO);

1) Administrator:

 Naczelny Sąd Administracyjny

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa,

tel. 22 551 60 00

2) Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe:

Wydział Spraw Ogólnych i Osobowych
w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

3) Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Naczelnik Wydziału Spraw Ogólnych i Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

tel. 22 551 67 51 [email protected]

4) Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: [email protected] nsa.gov.pl

5) Podstawa prawna przetwarzania:

a) dane osobowe w zakresie wskazanym
w przepisach prawa:
art. 221 §1 i § 4 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie dokumentacji pracowniczej - art. 6 ust. 1 lit. b i c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej RODO

b)  inne dane osobowe  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c) dane osobowe, o których mowa w  art. 9 ust. 1 RODO - art. 9 ust. 2 lit. a RODO

6) Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty w Wydziale Informatyki (WSOiO.1110.87.2019)

7) Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa oraz portalu pośredniczącego w rekrutacji tj. portalu pracuj.pl (Grupa Pracuj Sp. z o.o.) oraz podmiotów z nim współpracujących (dalsze podmioty przetwarzające).

8) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe przechowywane będa przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego / w przypadku wyrażenia zgody: przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy.

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji celu w postaci zawarcia i wykonywania umowy o pracę

9) Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się.

10) (gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

II.

1. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy.

2. Pracodawca może oczekiwać podania przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie danych osobowych,
o których  mowa w art. 22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy.

3. Konsekwencje niepodania danych: W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym Niepodanie danych, o których mowa w pkt 2, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji.

III.

1.Osoba przekazująca dane osobowe (ktorej dane dotyczą) ma prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

2) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

4) przenoszenia danych.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie  klikając w przycisk "Aplikuj".

 


Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista - Administrator systemówNumer ref.: WSOiO.1110.87.2019

 Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami informatycznymi wspomagającymi pracę Sądu,
 • monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności systemów i wydajności systemów produkcyjnych,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji prac,
 • opracowanie i realizacja procedur związanych z utrzymaniem systemów informatycznych NSA,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym w zakresie obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie przewidzianym dla Wydziału Informatyki,
 • wsparcie Wydziału Informatyki w realizacji wszelkich innych zadań.

Wymagania:

 • udokumentowana (wykształcenie, kursy, szkolenia) wiedza techniczna w zakresie informatyka, elektronika, telekomunikacja i pokrewne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zaawansowana znajomość systemów operacyjnych Linux oraz MS Windows (klient/ serwer, Active Directory),
 • znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość środowisk sieciowych LAN i WAN,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel),
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych,
 • umiejętności analityczne.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury, środowisk, systemów IT,
 • wiedza z technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu), wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją udzielaną osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych*,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach (np. CV) – jeśli w zakresie tych danych znajdują się szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*

I. Informacja udzielana osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych (art. 13 RODO);

1) Administrator:

 Naczelny Sąd Administracyjny

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa,

tel. 22 551 60 00

2) Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe:

Wydział Spraw Ogólnych i Osobowych
w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

3) Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Naczelnik Wydziału Spraw Ogólnych i Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

tel. 22 551 67 51 [email protected]

4) Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: [email protected] nsa.gov.pl

5) Podstawa prawna przetwarzania:

a) dane osobowe w zakresie wskazanym
w przepisach prawa:
art. 221 §1 i § 4 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie dokumentacji pracowniczej - art. 6 ust. 1 lit. b i c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej RODO

b)  inne dane osobowe  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c) dane osobowe, o których mowa w  art. 9 ust. 1 RODO - art. 9 ust. 2 lit. a RODO

6) Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty w Wydziale Informatyki (WSOiO.1110.87.2019)

7) Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa oraz portalu pośredniczącego w rekrutacji tj. portalu pracuj.pl (Grupa Pracuj Sp. z o.o.) oraz podmiotów z nim współpracujących (dalsze podmioty przetwarzające).

8) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe przechowywane będa przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego / w przypadku wyrażenia zgody: przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy.

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji celu w postaci zawarcia i wykonywania umowy o pracę

9) Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się.

10) (gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

II.

1. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy.

2. Pracodawca może oczekiwać podania przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie danych osobowych,
o których  mowa w art. 22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy.

3. Konsekwencje niepodania danych: W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym Niepodanie danych, o których mowa w pkt 2, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji.

III.

1.Osoba przekazująca dane osobowe (ktorej dane dotyczą) ma prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

2) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

4) przenoszenia danych.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie  klikając w przycisk "Aplikuj".

 

Ogłoszenie archiwalne