Oferta pracy

Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Urząd Lotnictwa CywilnegoO firmie

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Marcina Flisa 2

Warszawa

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

ADRES URZĘDU:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:
 • bierze udział w zarządzaniu infrastrukturą sieciową Urzędu w szczególności w administracji i konfiguracji przełączników sieciowych, routerów, urządzeń Wi-fi, proxy, urządzeń/systemów typu load-balancer, itd., w tym monitorowaniu w celu zapewnienia wydajności i ciągłości działania sieci;
 • bierze udział w zarządzaniu bezpieczeństwem sieci, w tym - w obsłudze incydentów oraz problemów związanych z bezpieczeństwem sieciowym oraz wobsłudze i konfiguraci urządzeń firewall, VPN, SIEM, itd., w tym monitorowaniu;
 • bierze udział w projektach związanych z infrastrukturą sieciową Urzędu, wdrażaniu nowych rozwiązań bezpieczeństwa sieci i technologii sieciowych w Urzędzie;
 • tworzy dokumentację techniczną dla systemów i aplikacji;
 • zapewnia użytkownikom systemów informatycznych Urzędu dostępu do zasobów teleinformatycznych Urzędu i bierze udział w obsłudze zgłoszeń awarii usług sieciowych – 2 linia wsparcia;
 • bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • bierze udział w planowaniu i realizacji inwestycji w zakresie sprzętu informatycznego i systemów informatycznych;
 • bierze udział w tworzeniu i aktualizacji procedur dotyczących obszaru wykorzystania technologii informatycznych oraz w opracowywaniu i monitorowaniu zasad korzystania z zasobów sieciowych;

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administrowaniu sieciami informatycznymi
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych.
 • Praktyczna umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych.
 • Praktyczna znajomość zagadnień monitorowania infrastruktury sieciowej.
 • Znajomość protokołów sieciowych.
 • Umiejętność tworzenia schematów i dokumentacji.
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe - studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub cyberbezpieczeństwa.
 • Przeszkolenie z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych.
 • Znajomość rozwiązań, urządzeń aktywnych sieci oraz biegła znajomość ich konfiguracji i zarządzania.

Dostępność

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Dodatkowe informacje

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:

 • stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę;
 • dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
 • nagrody uznaniowe; - elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.


Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji. Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów. Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow.

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC" http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: [email protected]

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Aplikuj do: 29 stycznia 2021

W formie papierowej na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
"Oferta pracy BDG/GI/3a-1/2021"


Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji
Publicznej) lub na adres [email protected] .

Dokumenty należy złożyć do: 29.01.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy