Oferta pracy

Specjalista Do spraw: badań laboratoryjnych w Laboratorium w Łodzi, Departament Laboratoriów

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Wykonuje badania laboratoryjne próbek produktów dostarczanych do badań w Pracowni Analiz Instrumentalnych tj. badań chemicznych próbek przygotowanych z zastosowaniem różnych technik ekstrakcyjnych i ich analizie z użyciem wybranych technik instrumentalnych takich jak chromatografia gazowa (m.in. GC-MS, GC-FID), chromatografia cieczowa (m.in. LC-MS, LC-DAD), spektrofotometria UV/VIS, absorpcyjna spektometria atomowa (AAS) lub spektometria emisyjna (ICP-OES).

 • Sporządza sprawozdania lub protokoły z przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 • Monitoruje warunki środowiskowe w laboratorium.

 • Nadzoruje i ewidencjonuje wyposażenie techniczne laboratorium.

 • Wykonuje czynności związane z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.

 • Współpracuje ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium.

 • Opracowuje informacje niezbędne do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKIK w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 • Współpracuje z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w wykonywaniu badań laboratorium badawczym

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu: wykonywania badań, sporządzania sprawozdań z badań, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne.

 • Język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • Studia lub przeszkolenie z systemu zarządzania.

 • Język angielski na poziomie B1.

 • Wiedza o zasadach tworzenia procedur badawczych.

 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

To oferujemy

 • ruchomy czas pracy,

 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • „trzynaste” wynagrodzenie,

 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,

 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie zajęć sportowych, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),

 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport,

 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika,

 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu,

 • "owocowe wtorki"

 • miłą atmosferę pracy.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopia dokumentów potwierdzająca posiadanie ukończonych studiów lub przeszkolenia z systemu zarządzania.

kopia dokumentów potwierdzająca posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie B1.

Aplikuj do: 6 sierpnia 2021

Aplikuj elektronicznie przez Aplikuj

Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

(kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DL-5-S

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (22) 55 60 850

lub mailowego na adres: [email protected]

Dokumenty należy złożyć do: 06.08.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Warunki pracy

Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje

• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

• Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

• Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

• Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

• Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

• Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

• Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

• Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

• Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

• Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

• sprawdzian z wiedzy

• rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-09-01