Oferta pracy

Specjalista do spraw kadr

PROKURATURA REGIONALNA W KRAKOWIEO firmie

 • Cystersów 18, Kraków
  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • umowa na zastępstwo
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

PROKURATURA REGIONALNA W KRAKOWIE

Cystersów 18

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowy o pracę, decyzje płacowe, świadectwa pracy),

 • obsługa w programie kadrowo-płacowym, pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,

 • redagowanie pism w zakresie przydzielonych zadań oraz w zakresie zleconym przez przełożonego;

 • sporządzenie wykazów statystycznych z zakresu spraw kadrowych,

 • prowadzenie czynności związanych z procedurą naboru na staż urzędniczy i inne stanowiska,

 • przygotowywanie danych niezbędnych dla opracowania sprawozdań budżetowych w zakresie zatrudnienia oraz danych do naliczenia składek na PEFRON i ZFŚS,

 • sporządzanie sprawozdań do GUS,

 • przekazywanie wstępnych informacji nowozatrudnionym pracownikom, w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych,

 • opracowywanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne,

 • obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

 • zakładanie nowych oraz przygotowywanie zakończonych teczek spraw i odpowiednich spisów do przekazania do Archiwum zakładowego,

 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w zakresie publikacji ogłoszeń i komunikatów dotyczących organizowanych konkursów,

 • wprowadzanie do systemu informatycznego, danych dotyczących wpływającej i ekspediowanej korespondencji w zakresie przydzielonych zadań,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Nasze wymagania

Wymagania obligatoryjne:

• spełnienie warunków określonych w art. 2 pkt 1- 4 ustawy o pracownikach sądów

i prokuratury (j.t. Dz. U. 2018, poz. 1577), a nadto wykształcenie wyższe, co najmniej ukończone studia I stopnia.

• doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych,

• biegłe posługiwanie się Internetem,

• umiejętność obsługi komputera, w tym sprawne posługiwanie się oprogramowaniem pakietu MS Office (Word, Excel),

• umiejętność obsługi sprzętu biurowego: fax, skaner, niszczarka, drukarka,

• pełna dyspozycyjność w rozumieniu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,

z możliwością wykonywania obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych.

Dodatkowe pożądane cechy i umiejętności:

• umiejętność pracy w zespole,

• umiejętność organizowania pracy własnej,

• systematyczność,

• kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,

• komunikatywność,

• wysoka kultura osobista,

• odporność na stres,

• umiejętność wyznaczania priorytetów w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru);

2. cv;

3. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia,

4. oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność

do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (wg załączonego wzoru),

5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby naboru (wg załączonego wzoru)

7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dołączoną do niniejszego ogłoszenia (wg załączonego wzoru).

To oferujemy

Ilość etatów: 1 etat

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec / lipiec 2021 roku

Termin składania dokumentów upływa z dniem:

31 maja 2021 r.

(dla aplikacji przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego)

• wymagane dokumenty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Prokuratury Regionalnej w Krakowie, ul. Cystersów 18 lub przesłać pocztą na adres:

Prokuratura Regionalna

w Krakowie

31 – 553 Kraków

ul. Cystersów 18

• dokumenty, które zostaną złożone do Prokuratury lub zostaną nadane u operatorów pocztowych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

• kontakt telefoniczny: (012) 294 – 27 – 00 w. 162 lub w.112.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tym że w trzypiętrowym budynku Prokuratury Regionalnej w Krakowie przy ul. Cystersów 18 nie ma windy.

Procedura naboru, składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

Formularze do pobrania znajdują się na stronie BIP Prokuratury Regionalnej w Krakowie w zakładce Oferty Pracy.

O zakwalifikowaniu do poszczególnych etapów konkursu, kandydaci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń.