Logo Pracuj.pl

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych - Dział Samorządowo-Organizacyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska"

 • Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska"

Witolda Doroszewskiego 4

Bemowo

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez poszczególne działy/komórki organizacyjne Spółdzielni zaopatrywanie w szczególności w materiały biurowe, sprzęt biurowy, środki czystości, prasę i wydawnictwa, artykuły spożywcze, bilety ZTM do przejazdów służbowych, obowiązujące druki, znaczki sądowe, artykuły BHP, środki czystościowe i inne,

 • pobieranie zaliczek gotówkowych i ich terminowe rozliczanie,

 • zatwierdzanie dowodów PZ,

 • nadzór nad utrzymaniem w sprawności technicznej maszyn, urządzeń biurowych,

 • prowadzenie rejestrów zakupów,

 • prowadzenie kartoteki magazynowej w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika na stanowisku Magazyniera - Archiwisty,

 • oznaczanie przedmiotów wyposażenia tabliczkami znamionowymi lub symbolami zgodnie z prowadzoną ewidencją,

 • zwoływanie komisji likwidacyjnej w celu likwidacji nie nadających się do dalszej eksploatacji przedmiotów wskazanych przez kierowników/koordynatorów poszczególnych działów / komórek organizacyjnych,

 • sporządzanie protokołów z likwidacji zużytych środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i pisemne przekazywanie informacji do Działu Finansowego, w celu właściwego prowadzenia ich ewidencji,

 • udział w spisach inwentaryzacyjnych oraz wyjaśnianie powstałych różnic inwentaryzacyjnych w Spółdzielni,

 • sporządzanie i przechowywanie protokołów zdawczo-odbiorczych wydanego sprzętu, narzędzi, materiałów i wyposażenia, oświadczeń o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz prowadzenie na tej podstawie ewidencji,

 • przygotowywanie, wydawanie i prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania (RW, ZW, LN, KP, KW, arkuszy spisu z natury),

 • wykonywanie druków nieznormalizowanych,

 • zamawianie wizytówek,

 • prowadzenie gospodarki pieczęciami w oparciu o obowiązujące w Spółdzielni wewnętrzne regulacje,

 • zamawianie wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, zgodnie ze zgłoszonym przez osoby odpowiedzialne za uzupełnienie zawartości apteczek i zatwierdzonym przez Zarząd zapotrzebowaniem,

 • dokonywanie opłat radiofonicznych i telewizyjnych,

 • prowadzenie rejestru (ksiąg inwentarzowych) – nadawanie numerów inwentarzowych przedmiotom nietrwałym w użytkowaniu (meble, telefony, maszyny, narzędzia i urządzenia) stanowiącym wyposażenie biur, warsztatów oraz przypisanych poszczególnym pracownikom,

 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów z operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej,

 • prowadzenie ewidencji telefonów komórkowych, akcesoriów i kart SIM, rozliczanie poniesionych kosztów oraz przestrzeganie wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Spółdzielni w zakresie gospodarki służbowymi telefonami komórkowymi,

 • współpraca z wydawnictwami w zakresie zlecania zamieszczania ogłoszeń prasowych,

 • zgłaszanie awarii i usterek powstałych w Biurze Zarządu Spółdzielni do pracowników odpowiedzialnych za stan techniczny budynku,

 • zabezpieczanie administracyjno – gospodarcze przy prowadzonych remontach, przeprowadzkach itp.,

 • wzajemne zastępstwa w Dziale Samorządowo-Organizacyjnym.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie w zawodzie Technik Administracji lub inne o profilu ekonomicznym;

 • co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku;

 • znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows, oprogramowania MS Office;

 • znajomość zagadnień gospodarki materiałowej i sprzętowej;

 • znajomość obsługi urządzeń biurowych;

 • posiadanie zdolności organizacyjnych oraz umiejętności analitycznych;

Mile widziane

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym lub z zakresu zarządzania;

 • ukończone szkolenie z zakresu skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji;

 • uczestnictwo i znajomość zasad przeprowadzania inwentaryzacji w firmie;

 • szkolenie z zakresu przeprowadzania negocjacji;

 • dokładność, sumienność i zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów;

 • wysoka kultura osobista;

 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;

Wymagane dokumenty

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego;

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie;

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy;

 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 29.09.2023
 • pocztą

  za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

 • osobiście

  W Kancelarii Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZEWSKA” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa, za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby Biura Zarządu SM „Górczewska” w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 29.09.2023 roku w Kancelarii Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZEWSKA” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa, za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby Biura Zarządu SM „Górczewska” w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane, a kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia