Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Administracyjnych (Staż Urzędniczy)

PROKURATURA KRAJOWA

 • Postępu 3, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praktykant / stażysta

PROKURATURA KRAJOWA

Postępu 3

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie wniosku, rozeznania rynku i realizacja procedur zakupów do kwoty 130 tyś. zł;

 • przygotowanie wniosku, opisu przedmiotu zamówienia oraz uczestnictwo w pracy komisji przetargowej dla zakupów realizowanych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;

 • nadzór nad realizacją powierzonych umów, w tym bieżący kontakt z wykonawcami;

 • opisywanie w zakresie merytorycznym faktur i innych dowodów księgowych, w tym sprawdzenie ich poprawności z zapisami umowy;

 • monitorowanie wydatków środków budżetowych w zakresie wykonywanych zadań;

 • uczestnictwo w przygotowaniu planu rzeczowo finansowego oraz planu zakupów i zamówień;

 • prowadzenie ewidencji prowadzonych spraw oraz ich archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia;

 • co najmniej dwuletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowisku związanym z dokonywaniem zamówień i zakupów finansowanych ze środków publicznych;

 • znajomość ustaw o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, prawo o prokuraturze, o dyscyplinie finansów publicznych;

 • zaawansowana znajomość MS Word i MS Exel;

 • umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • zdolności analityczne.

Mile widziane

 • znajomość i obsługa programu finansowo - księgowego QNT, Enova;

 • preferowany kierunek studiów: finanse, ekonomia, zarządzanie, administracja.

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko specjalisty do spraw administracyjnych w Biurze Administracyjno-Finansowym Prokuratury Krajowej w trybie art. 3b ust 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577).

• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3 a ust. 2 ww. ustawy).

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

wymiar etatu: 1,0

liczba stanowisk pracy: 1

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;

• oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

• kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność obsługi komputera w wymaganym zakresie;

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku na adres:

Prokuratura Krajowa

Biuro Kadr

ul. Postępu 3,

02 – 676 Warszawa

z podaniem na kopercie: konkurs nr PK IX K 1111.9.2021 na staż urzędniczy na stanowisko specjalisty do spraw administracyjnych w Biurze Administracyjno-Finansowym Prokuratury Krajowej.

Inne informacje:

• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).

• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 925.